Prispeval Administrator    Torek, 26 Januar 2010 10:26    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Vsebinaproject_small_6

V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleenci pri gradnji, ?emur mnogokrat botruje slabo ali povrno poznavanje gradbene zakonodaje in predpisov. Namen seminarja je nazorno predstaviti vse potrebne korake procesa gradnje, torej obveznosti in pravice investitorja in izvajalca del ter drugih soudeleencev pri graditvi (projektanti, nadzorniki, revidenti, soglasodajalci in vzdrevalci) v postopku od pridobitve pravnomo?nega gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega dovoljenja (pogoji udeleencev pri graditvi, postopek same gradnje, priprava dokumentacije za tehni?ni pregled objekta, tehni?ni pregled, ter obveznosti investitorja in izvajalca del ter drugih soudeleencev v postopku do vpisa objekta v uradne evidence).

Vsebina bo obogatena s primeri iz prakse. Predstavljene bodo bistvene dolo?be novele Zakona o graditvi objektov ZGO-1B, (Ur. l. RS, t. 126/07), skupaj s pripadajo?ima podzakonskima aktoma: 1. Pravilnik o gradbi?ih, (Ur. l. RS, t. 55/08) in 2. Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, (Ur. l. RS, t. 55/08)

Predavatelji
Ivan IVETA, univ.dipl.in.el.
HSE d.o.o.

Datum
4.2.2010

Lokacija
v prostorih IZS, Jarka cesta 10b, Ljubljana

Program izobraevanja
14.00

Opis
Udeleenci izobraevanja bodo prejeli potrdilo o udelebi na seminarju. V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraevanju dodeljenih 4 to?ke.

Kotizacija
Kotizacija na izobraevanju za ?lane Inenirske zbornice Slovenije znaa 40,00 EUR z vtetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inenirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaa kotizacija 60,00 EUR z vtetim DDV, za ostale udeleence pa znaa kotizacija 100,00 EUR z vtetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraevanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tiri dni pred izobraevanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroke kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

Zadnjič posodobljeno ( Torek, 26 Januar 2010 11:02 )