SKD
natisni
Slovensko kemijsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1951. Združuje strokovnjake s podro?ij kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva.

Ime društva in Logotip:

Slovensko kemijsko društvo

http://www.chem-soc.si/

skd

Sedež društva:  

SKD - Slovensko kemijsko društvo

Hajdrihova 19

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko kemijsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1951. Združuje strokovnjake s podro?ij kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva.

Kratek opis društva:

Slovensko kemijsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1951. Združuje strokovnjake s podro?ij kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva z namenom da:

- pospešuje napredek kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva z izmenjavo izkušenj in popularizacijo dosežkov na teh podro?jih,
- skrbi za strokovnost svojih ?lanov,
- jih povezuje v organizirane dejavnosti,
- skrbi za povezovanje drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s kemijsko stroko.

V Slovensko kemijsko društvo je v?lanjenih 1300 kemikov, kemijskih tehnologov in kemijskih inženirjev. ?lan društva je lahko vsak državljan republike Slovenije ali tujec, ki je strokovnjak na podro?ju kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali sorodnih smeri ali se za to pripravlja (študent). Pravice ?lanov so, da volijo in so voljeni v organe društva, dajejo predloge za program dela društva, sodelujejo pri sprejemanju sklepov na ob?nem zboru in sodelujejo v delu komisij. Dolžnosti ?lanov so opravljanje nalog, ki jih predpisuje statut, izpolnjevanje sklepov organov društva, spoštovanje Kodeksa poklicne etike in pla?evanje ?lanarine.

Društvo podeljuje kot posebno priznanje naziv ?astnega ?lana posamezniku ali organizaciji, ki je s svojim delom prispeval k delovanju društva in naziv zaslužnega ?lana kot priznanje za finan?no podporo društvu.

Slovensko kemijsko društvo je polnopravni ?lan Mednarodne unije za ?isto in uporabno kemijo (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC), Združenja evropskih kemijskih društev (Federation of European Chemical Societies - FECS), Evropske zveze za kemijsko inženirstvo (European Federation of Chemical Engineering - EFCE) in drugih.

Klju?ne dejavnosti:

spodbuja k znanstveno raziskovalnemu in razvojnemu delu na podro?ju kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva,

organizira predavanja s podro?ja kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva,

organizira znanstvene in strokovne sestanke, simpozije, kongrese,

izdaja znanstvene in strokovne publikacije,

sodeluje v na?rtovanju nacionalnega razvojno raziskovalnega programa,

strokovno sodeluje pri oblikovanju nacionalnega izobraževalnega sistema, poklicnih profilov in posameznih programov na podro?ju kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva na vseh stopnjah šolanja,

sodeluje z univerzama in posameznimi fakultetami ter instituti glede vprašanj stroke,

sodeluje pri pripravah zakonov, ki se nanašajo na podro?je kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva,

sodeluje z doma?imi in mednarodnimi institucijami,

skrbi za ugled društva in njegovih ?lanov s tem, da uveljavlja spoštovanje pravil poklicne etike.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Organiziranost

Obveš?anje

Novosti

Kontakt:

Predsednik:

prof.dr. Ven?eslav Kau?i?

Telefon:

Faks:

+386 1 4760 252

+386 1 4760 300

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.chem-soc.si/