ZDIT Maribor
natisni
Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor: Zveza ZDIT Maribor združuje razumnike in ljubitelje tehniških ved mariborske regije in delno severovzhodne Slovenije že več kot 56 let, kar je spoštljiva doba za organizirano društveno delovanje.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društev inženirjev

in tehnikov Maribor

http://www.zdit-mb.si/

zdit_maribor

Sedež zveze:  

ZDIT Maribor - Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor

Vetrinjska 16

SI-2000 Maribor

Slogan zveze:

Zveza ZDIT Maribor združuje razumnike in ljubitelje tehniških ved mariborske regije in delno severovzhodne Slovenije že več kot 56 let, kar je spoštljiva doba za organizirano društveno delovanje.

Kratek opis zveze:

Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor (ZDIT Maribor) je območna, nevladna civilnopravna in neprofitna stanovska društvena organizacija s sedežem v Mariboru.
Zveza ZDIT Maribor združuje razumnike in ljubitelje tehniških ved mariborske regije in delno severovzhodne Slovenije že več kot 56 let, kar je spoštljiva doba za organizirano društveno delovanje.
V Zvezo ZDIT je včlanjenih 18 strokovnih društev in ima kot prostovoljna stanovska organizacija posebno vlogo in pomen v tem delu države je imela in še ima kot prostovoljna stanovska organizacija še posebej na področju strokovnega izobraževanja.
Organizirano delovanje skupine diplomiranih inženirjev beležimo v Mariboru že v letu 1911 kot sekcijo inženirske komore, ki ni imela svojega stalnega sedeža.
Dobro organizirani so bili predvsem strokovnjaki s področja strojništva in tekstilstva.
V svojih strokovnih glasilih so objavljali in obravnavali aktualna tehniška vprašanja.
Društveno delo tudi med drugo svetovno vojno ni bilo prekinjeno, temveč prilagojeno takratnim pogojem.
Po končani drugi svetovni vojni beležimo organizirano delovanje tehniških strokovnjakov že konec leta 1945.
V začetku leta 1946 se je na novo ustanovilo Društvo inženirjev in tehnikov Maribor.
Glavne usmeritve mariborskega društva so bile nudenje strokovne pomoči njihovih članov pri obnovi porušenih tovarn in transportnih objektov in sodelovanje pri sestavljanju in izvajanju petletnih planov.

V povezavi s tem je nastala tudi potreba po vzgoji mladih strokovnjakov, zato je bilo delovanje društva
usmerjeno v:

• pripravo predlogov za ustanovitev izobraževalnih centrov za vzgojo kvalificiranih delavcev, za šolanje tehnikov srednješolskih centrih, za ustanovitev višje tehniške šole v Mariboru in kasneje prehod na visoke tehniške šole,
•organizirano dopolnilno izobraževanje obstoječih kadrov v obliki tečajev in seminarjev,
• organiziran prenos znanja na svoje člane s predavanji,
• organizirano pridobivanje strokovnih izpitov, dokler ni to za nekatere stroke prevzela Gospodarska zbornica,
• pripravo in oceno učnih načrtov in v pomoč strokovnjakov, članov iz prakse pri predavanjih na posameznih strokovnih šolah.

S pridobitvijo stalnih društvenih prostorov: pisarne in sejne dvorane v letu 1957 so bili ustvarjeni pogoji za organizirano delovanje v zgradbi na Vetrinjski 16.
Stavba je postala "Dom inženirjev in tehnikov Maribor" in je tudi kot kulturno-umetnostni spomenik I. kategorije vpisan v Register leta 1964.
Delovanje ZDIT Maribor se je usmerilo v aktivnosti, ki so v interesu vseh njenih članic, posameznih strokovnih DIT in so specifične ter odraz tehnične in industrijske strukture v tem delu Slovenije.
Z razvojem in uspešnostjo industrije se je večalo in spreminjalo število članov od 22 DIT do sedaj včlanjenih 18 strokovnih društev ter skupaj preko 6000 včlanjenih strokovnjakov.

Ključne dejavnosti:

Dejavnost je usmerjena v uresničevanje stanovskih, usklajevalnih, reprezentančnih in strokovnih ciljev, določenih s programom dejavnosti ali po pooblastilu članic predvsem pri:

usklajevanju s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami, posebej še s Slovensko inženirsko zvezo, Inženirsko zbornico Slovenije

predstavljanju ZDIT Maribor doma in v tujini,

zastopanju stanovskih interesov poklicnega inženirstva,

zastopanju tehniških interesov ob izvajanju inženirsko - tehničnih del,

skrbi za poklicno inženirsko etiko,

organiziranju presojanja in ocenjevanja tehničnih projektov, razvojnih programov in gospodarskih investicij,

spodbujanju inventivno - inovacijskih dejavnosti,

sodelovanju in pripravi tehničnih predpisov in pripadajoče zakonodaje,

pospeševanju standardizacije, tipizacije in zlasti strokovnega izrazoslovja,

izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju tehniških kadrov,

sodelovanju z gospodarskimi in stanovskimi zbornicami,

ustanavljanju novih stanovskih društev ter nudenje strokovnih pomoči,

popularizaciji tehnike in njenih dosežkov ter dviganju tehniškega znanja članov s predavanji, seminarji in posvetovanji,

dajanju pobud za ustanovitev posebnih zavodov, šolskih zavodov, tehnoloških parkov in podobno ter pri ocenjevanju njihovih programov in učnih načrtov,

organiziranju mednarodnih delavnic, posvetovanj in specializiranih sejmov,

sodelovanju z Univerzama Ljubljana in Maribor in z mednarodnimi institucijami s področja tehniških znanosti, z izobraževalnimi in raziskovalnimi programi,

gospodarjenju z lastnino ZDIT, z domom ZDIT v Vetrinjski ulici 16, kot kulturnim spomenikom I. kategorije.

ZDIT je v preteklem 62-letnem delovanju imela posebno vlogo pri usklajevanju interesov tehniških strokovnjakov na vseh področjih, ki so bila prisotna na industrijskem področju Maribora in njegovega zaledja. Vzpodbujala je ustanavljanje strokovnih društev v skupnem regionalnem interesu in njihovo vključitev v Zvezo društev inženirjev in tehnikov Maribor.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj omenjenih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Program dela

Predavanja

Drustva

Kontakt:

Predsednik:

Marija Sraka Sadl

Telefon:

Faks:

+386 2 250 13 23

+386 2 250 13 24

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdit-mb.si/