Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Zbornica VZD
PDF natisni E-pošta
Zbornica varnosti in zdravlja pri delu: ?lanstvo v zbornici pomeni, da lahko koristite popuste pri seminarjih in delavnicah, imate dostop do ?lanskih strani na spletni strani...

Ime zbornice in Logotip:

Zbornica varnosti in

zdravja pri delu

http://www.zbornica-vzd.si/

zbornica_vzd

Sede zbornice:  

Zbornica VZD - Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Mikloi?eva cesta 38

SI-1000 Ljubljana

Slogan zbornice:

Zbornica VZD opravlja naslednje naloge dolo?ene z 50. ?lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD 50).

Kratek opis zbornice:

Zbornica VZD opravlja naslednje naloge dolo?ene z 50. ?lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD 50):

  spremlja in opravlja nadzor nad delom svojih ?lanov v skladu s svojimi pravili;
  sprejema kodeks poklicne etike;
  vodi evidenco ?lanov (ZVZD 50)

Zbornica VZD ?iti in zastopa interese ?lanov oziroma stroke, skrbi za pravilno ravnanje in ugled ?lanov s tem, da izpolnjuje naslednje naloge dolo?ene s Statutom Zbornice varnosti in zdravja pri delu (Statut 4).

Klju?ne dejavnosti:

sodeluje pri dolo?anju doktrine in svoje delo opravlja skladno z dolo?eno doktrino poklicnega dela varnosti in zdravja pri delu

oblikuje kodeks poklicne etike

vodi register svojih ?lanov in izdaja ?lanske izkaznice

spremlja in nadzoruje delo svojih ?lanov v skladu s svojimi pravili in spremlja delo drugih, ki elijo delati oziroma delajo na podro?ju varnosti in zdravja pri delu in sproa ustrezne postopke

usklajuje interese svojih ?lanov

organizira in izvaja strokovne seminarje, strokovna sre?anja in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja

sodeluje pri oblikovanju strokovnega izobraevanja na podro?ju varnosti in zdravja pri delu

skrbi za trajno strokovno usposabljanje in obve?anje svojih ?lanov v skladu s svojimi pravili

predlaga kandidate za izpitno komisijo za opravljanje strokovnih izpitov

predlaga kandidate za ?lane komisije za izdajo in odvzem dovoljenj za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu

predlaga kandidata za ?lana Sveta za varnost in zdravje pri delu Vlade RS

na strokovni ravni sodeluje s Svetom za varnosti in zdravje Vlade RS

zastopa interese svojih ?lanov ter skrbi za pravno in v skladu s svojimi pravili tudi drugo pomo? svojim ?lanom

skrbi za zavarovaje svojih ?lanov pred odgovornostjo za kodo, ki bi utegnila nastati v zvezi z opravljanjem dela na podro?ju izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu

dolo?a merila za oblikovanje cen opravljanja strokovnih nalog s podro?ja varnosti in zdravja pri delu

spremlja potrebe po strokovnih delavcih in nezaposlenim ?lanom pomaga pri iskanju zaposlitve

ureja disciplinsko odgovornost svojih ?lanov v skladu s svojimi pravili

spodbuja sodelovanje med ?lani in pomirja medsebojne spore

izvaja aktivnosti za prepre?evanje opravljanja nalog varnosti in zdravja pri delu na nedovoljen na?in

s pristojnimi organi sodeluje pri pripravi predpisov s podro?ja varnosti in zdravja pri delu, varstva delovnega okolja in varstva pred poari

usklajuje interese med razli?nimi strokami, ki delujejo v Zbornici VZD

opravlja zaloniko in izdajateljsko dejavnost

spodbuja kulturno in druabno dejavnost svojih ?lanov, organizira in izvaja kulturne, portne in druge druabne prireditve in dejavnosti

opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi, statutom in drugimi akti Zbornice VZD.

Nai ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj natetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zbornici e radi izpostavili?

Novice in dogodki

Zakonodaja

Organi zbornice

Kontakt:

Predsednik:

Milan Doboviek

Telefon:

Faks:

+386 1 430 32 56

+386 1 430 32 57

E-pota:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zbornica-vzd.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si