Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DGIT Celje
PDF natisni E-pošta
Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje: Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje je stanovsko društvo gradbenikov z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno je bilo že pred letom 1950 pod okriljem takratne SZDL.

Ime društva in Logotip:

Društvo gradbenih inženirjev

in tehnikov Celje

http://www.dgit-celje.si/

dgit_celje

Sedež društva:  

DGIT Celje - Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje

Oblakova 30

SI-3000 Celje

Slogan društva:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje: Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje je stanovsko društvo gradbenikov z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno je bilo že pred letom 1950 pod okriljem takratne SZDL.

Kratek opis društva:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje je stanovsko društvo gradbenikov z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno je bilo že pred letom 1950 pod okriljem takratne SZDL.

Društvo je prostovoljna, neprofitna strokovna društvena organizacija, ustanovljena na osnovi Zakona o društvih, in združuje strokovnjake s podro?ja gradbeništva, združuje, vklju?uje in povezuje ?lanstvo na strokovni in prostovoljni podlagi in deluje na obmo?ju celjske regije.

?lan društva lahko postane vsak gradbeni inženir in tehnik ter inženirji in tehniki sorodnih strok, ki so s svojim delom neposredno povezani z gradbeništvom.

Društvo je vklju?eno kot ?lan v zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. Društvo se lahko v?lani v druge sorodne organizacije v Republiki Sloveniji, katerih namen je dose?i napredek znanosti, strokovnosti ?lanov ter reševanja organizacijskih vprašanj na podro?ju gradbeništva.

V delovanju društva so bila obdobja ve?je in manjše aktivnosti. V zadnjih letih je društvo spet bolj aktivno, v?lanjenih je ve? kot 230 gradbincev iz Celja in okolice.

Vsako leto je organiziranih vsaj pet do šest strokovnih ogledov, predavanj in ekskurzij ter letna skupš?ina z družabnim sre?anjem ?lanov.

Tradicionalni vrhunec druženja pa je DIT-ov ples, ki je vsako leto januarja organiziran v veliki dvorani Narodnega doma v Celju.

Letošnja skupš?ina društva je prinesla novo vodstvo in upravni odbor. ?eprav sem se z mnogimi izmed vas že ve?krat sre?al, mi dovolite, da se kot predsednik v kratkem predstavim.

Po kon?ani srednji gradbeni šoli v Celju sem se vpisal na Tehniško fakulteto v Mariboru in leta 1987 diplomiral. Še istega leta sem se zaposlil v projektivnem biroju v Rogaški Slatini. Leta 1989 sem se vpisal na Univerzo v Zagrebu. S študijem ob delu sem leta 1992 magistriral s podro?ja gradbeništva.

Leta 1994 sem bil izvoljen za župana Ob?ine Rogaška Slatina in to funkcijo opravljam še danes. ?lan sem upravnega odbora Društva gradbenih konstruktorjev Slovenije , od leta 2000 pa tudi ?lan izvršnega odbora Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Celje.

Delo društva želim soustvarjati skupaj z vami. Prioritete pa predlagam, da damo seznanitvi z gradnjo ve?jih objektov v naši državi in izven nje, aktivnemu spremljanju sprejemanja zakonodaje s podro?ja gradbeništva in urejanja prostora. Delo društva mora biti transparentno, aktualne vsebine dela in nasploh teko?e informacije morajo biti na voljo ?lanom društva na spletni strani.

Prepoznavnost dela v društvu bomo pove?ali z javno obravnavo teko?e problematike posegov v prostor, pri tem pa se bomo trudili s svojimi razmišljanji prispevati k sooblikovanju rešitve problemov.

Spoštovani, vabim vas, da s svojimi razmišljanji prispevate k ustvarjalnemu delu društva. Vesel bom vaše pobude in predloga. Skupaj z upravnim odborom jim bomo skušali uresni?iti. Pri vsakdanjem delu pa vam želim ?im ve? uspeha. 
   
Lep pozdrav, 
Mag. Branko KIDRI?   
Predsednik

Klju?ne dejavnosti:

Gradbeništva

Strokovna predavanja

Ekskurzije

Dose?i napredek znanosti

Ostalo

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Aktualno in novice

Kontakt:

Predsednik:

mag. Branko Kidri?

Telefon:

/

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.dgit-celje.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si