Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
CIGRE-CIRED
PDF natisni E-pošta
Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED: Nevladna organizacija

Ime združenja in Logotip:

Slovensko združenje

elektroenergetikov

CIGRE-CIRED

http://www.cigre-cired.si/

cigre_cired

Sedež združenja:  

CIGRE-CIRED -Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Tehnološki park 20

SI-1000 Ljubljana

Slogan združenja:

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED.

Kratek opis združenja:

Uvodna predstavitev:

CIGRE ima sedež v Parizu od leta 1921 in sodi med prve nevladne tehni?ne organizacije v svetu. Organizacija ima ?lanstvo iz 80 držav od katerih ima 59 držav nacionalne komiteje.
Tehni?no delo organizacije je orientirano na 16 študijskih komitejev, ki pokrivajo celotno podro?je elektroenergetskih sistemov. Znotraj vsakega študijskega komiteja je okrog 15-20 ekspertnih skupin, ki obdelujejo najbolj aktualne teme svetovne elektroenergetike. Trenutno (v letu 2010) je aktivnih 199 ekspertnih skupin. Na zadnjem bienalnem zasedanju v Parizu (22. – 27. Avgusta 2010) je bila rekordna udeležba 3300 strokovnjakov iz ve? kot 90 držav. Ti so obravnavali 44 aktualnih tem svetovne energetike.
Slovenska veja CIGRE je za?ela delovati na pobudo akademika prof. dr. Milana Vidmarja v letu 1953, ki je bil prvi predsednik jugoslovanske CIGRE. Ta je imela 20 konferenc od tega prva v Ljubljani (1953) in še 3 na Bledu. Organizacija CIGRE  kot nevladna strokovno tehni?na organizacija je v tem obdobju zelo prispevala v razvoju in elektrifikaciji države.
Po osamosvojitvi Slovenije je nacionalna veja CIGRE že leta 1992 sprejeta v to mednarodno organizacijo. Prvi predsednik CIGRE v samostojni Sloveniji je bil prof. dr. Ferdinand Gubina.
Leta 1993 je bila prva slovenska nacionalna konferenca elektroenergetikov CIGRE v Ljubljani. Potem je bilo še 8 konferenc po drugih slovenskih mestih (Maribor, Nova Gorica, Rogaška, Portorož, Bled, Velenje, ?atež, Kranjska Gora). Na vseh dosedanjih konferencah, ki se sklicujejo bienalno je bilo predstavljenih preko 1300 strokovnih referatov  in ve? vabljenih predavanj.
Slovenski komite CIGRE tesno sodeluje s pariško CIGRE in sodeluje v mednarodnih študijskih komitejih ter ekspertnih skupinah. Po osamosvojitvi Slovenije se je pisanje strokovnih referatov slovenskih strokovnjakov v primerjavi z obdobjem v bivši državi pove?alo za faktor deset.
CIRED je mednarodna nevladna tehni?na organizacija distributerjev, ki ima prav tako bienalna sre?anja ekspertov. Za?ela je delovati leta 1971. Slovenski komite CIRED je bil sprejet v to mednarodno organizacijo leta 1999. Od leta 2001 je v okvirju slovenskih konferenc elektroenergetikov posebna sekcija CIRED. Slovenski distributerji elektri?ne energije obi?ajno prispevajo okrog 50 referatov na konferenco. Redno sodelujejo na mednarodnih sre?anjih, ki so vsaki? v drugem evropskem mestu. Naslednji 20. kongres bo junija 2011 v Frankfurtu. Slovenska sekcija redno organizira delavnice na aktualne teme v slovenski distribuciji.

Kaj je CIGRÉ?
CIGRÉ (Conseil Internationale des Grands Réseaux Électriques) je mednarodno nevladno in neprofitno združenje elektroenergetikov s sedežem v Parizu. Vsake dve leti sklicuje zasedanja v Parizu na katerih se obravnavajo prednostne teme svetovne elektroenergetike.
 
Bilo je ustanovljeno leta 1921 v Parizu kot eno od prvih mednarodnih sinergijskih združenj s ciljem reševanja problemov takrat nastajajo?e elektrifikacije sveta. Med elektroenergetiki po svetu slovi CIGRÉ kot združenje z zelo visokim strokovnim nivojem. V obdobju od leta 1951 do leta 1991 je organizacija CIGRÉ igrala pomembno vlogo pri elektrifikaciji bivše Jugoslavije. Ustanovitelj in prvi predsednik JUKO CIGRÉ v bivši državi je bil akademik prof. dr. Milan Vidmar. Prva konferenca je bila v Ljubljani leta 1953. Po osamosvojitvi Slovenije je Slovenski nacionalni komite CIGRÉ sprejet v mednarodno združenje leta 1992 in nadaljeval samostojno pot.
 
Publikacije ekspertnih skupin CIGRÉ so najve?krat vodilo nadaljnjega dela na številnih podro?jih elektroenergetike. Cilj delovanja CIGRÉ je razvoj tehniških znanj, izmenjava izkušenj in informacij med strokovnjaki, ki delujejo na podro?ju visokonapetostnega elektroenergetskega sistema. Na podro?ju razvoja opreme ter delovanja, razvoja in vzdrževanja  elektroenergetskih sistemov igrajo usmeritve CIGRÉ  pomembno vlogo.
 
 
Kaj je CIRED?

CIRED (Congres International des Réseaux Electriques de Distribution) je mednarodni forum profesionalnih distributerjev elektri?ne energije. Vsaki dve leti sklicuje mednarodne konference. Ustanovitelja CIRED-a sta  Elektroinštitut Montefiore z Univerze v Leige-u in britansko združenje elektroinženirjev IEE. Prva konferenca je bila leta 1971. Do leta 1999 so se konference sklicevale izmeni?no v Belgiji in Angliji; Od leta 1999 pa se sklicujejo v razli?nih mestih po Evropi. Zadnja konferenca je bila junija 2009 v Pragi. Slovenija je ?lanica združenja CIRED od leta 1999.


Kdo so ?lani CIGRÉ in CIRED?
Informacije o ?lanih društev so na voljo na povezavi "O ?lanih".


Kako delujeta CIGRÉ in CIRED?
Informacije o organizaciji in delovanju društev so na voljo na povezavi "Organizacija".


Kaj delajo študijski komiteji?
Informacije o študijskih komitejih in njihovem delovanju so na voljo na povezavi "Študijski komiteji".

Klju?ne dejavnosti:

Poleg goraj naštetih dejavnosti:

CIGRE - Dejavnosti 
 
Naloga študijskih komitejev je, da spodbujajo in koordinirajo študijsko delo, prispevajo k tehni?nemu napredku na posameznih specializiranih podro?jih delovanja. Sodelovati morajo pri organizacijah plenarnih zasedanj ali specializiranih simpozijev ter izdelati prednostne teme o katerih naj bi se razpravljalo na teh sestankih.
?lanstvo teh komitejev sestavljajo znani svetovni strokovnjaki, vendar ne ve? kot eden iz vsake države, ki jih izvolijo vodilna telesa CIGRÉ in sicer za dobo 6 let. Vsak študijski komite ima 24 rednih ?lanov, predsednika, tajnika in nekaj (do 5) opazovalcev. Njihovo imenovanje se lahko obnovi za dobo dveh let, ?e je to potrebno. Študijski komiteji oblikujejo tudi delovne skupine, ki vklju?ujejo druge strokovnjake z nalogo, da še bolj podrobno obdelajo kakšno izbrano temo.

Tehni?no delo je izpeljano skozi 16 študijskih komitejev:
 
Študijski komiteji, ki obravnavajo opremo:
 
ŠK A1:            Rotacijski stroji
ŠK A2:            Transformatorji
ŠK A3:            Visokonapetostna oprema
 
Študijski komiteji, ki obravnavajo podsisteme:
 
ŠK B1:             Kabli v prenosu in distribuciji
ŠK B2:             Nadzemni vodi v prenosu in distribuciji
ŠK B3:             Razklopiš?a v prenosu in distribuciji
ŠK B4:             Enosmerni prenosi in energetska elektronika
ŠK B5:             Zaš?ita, meritve in avtomatizacija v elektroenergetiki
 
Študijski komiteji, ki obravnavajo sisteme:
 
ŠK C1:             Ekonomika in razvoj elektroenergetskih sistemov
ŠK C2:             Obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov
ŠK C3:             Okoljska problematika elektroenergetskih sistemov
ŠK C4:             Tehniške zna?ilnosti elektroenergetskih sistemov
ŠK C5:             Trg elektri?ne energije in regulacija trga
ŠK C6:             Razpršeni viri in distribucijski sistemi
 
Horizontalni komiteji, ki pokrivajo celotno dejavnost:
 
ŠK D1:             Materiali in nove tehnologije v elektroenergtskih sistemih
ŠK D2:             Informacijske tehnologije in telekomunikacije v elektroenergetiki

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh gornjih dejavnosti

Kaj bi o svojem združenju še radi izpostavili?

Publikacije

Kontakt:

Predsednik:

Krešimir Baki?

Telefon:

Faks:

+386 599 728 42

+386 599 728 42

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.cigre-cired.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si