Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
PIC
PDF natisni E-pošta
Pravno informacijski center nevladnih organizacij: PIC opravlja dejavnosti v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in posameznikom ob njihovem tvornem soo?anju s protislovji in zahtevami pravne in demokrati?ne države ter pluralne civilne družbe.

Ime centra in Logotip:

Pravno informacijski center

nevladnih organizacij

http://www.pic.si/

pic

Sedež centra:  

PIC - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij

Metelkova 6 - nasproti hostla Celica

SI-1000 Ljubljana

Slogan centra:

PIC opravlja dejavnosti v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in posameznikom ob njihovem tvornem soo?anju s protislovji in zahtevami pravne in demokrati?ne države ter pluralne civilne družbe.

Kratek opis centra:

Pravno-informacijski center nevladnih orgnaizacij - PIC opravlja dejavnosti v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in posameznikom ob njihovem tvornem soo?anju s protislovji in zahtevami pravne in demokrati?ne države ter pluralne civilne družbe.
Deluje v skladu s splošno veljavnimi na?eli mednarodnega prava, mednarodnimi pogodbami, ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti, pri ?emer je glavni cilj varovanje temeljnih ?lovekovih pravic in svoboš?in, zavzemanje za pravno in socialno državo ter demokrati?no ureditev.

PIC je bil ustanovljen leta 1997, njegovo poglavitno poslanstvo pa je spodbujanje in skrb za razvoj pravne misli in iskanje naprednejših, bolj demokrati?nih in bolj humanih rešitev, krepitvi civilnega dialoga in položaja nevladnih organizacij. Konkretno deluje na treh podro?jih: nevladne organizacije, ?lovekove pravice in mirno reševanje sporov.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC je ugledna vidna pravno-strokovna organizacija, ki podpira in zagovarja ranljive skupine in organizacije civilne družbe ter prispeva k izboljšanju njihovega položaja.

Nevladne organizacije
S svojim delovanjem se PIC trudi prispevati k izboljševanju položaja nevladnih organizacij v Sloveniji. Izvaja projekte, s katerimi želi dose?i ve?jo povezanost slovenskih NVO ter prispevati k ve?ji vlogi NVO ter preostale zainteresirane javnosti v procesih odlo?anja.pic_nvoZ zakonodajnimi iniciativami želi slovenskim NVO omogo?iti ugodne pogoje za delovanje in opravljanje njihove dejavnosti. Pripravlja se predlog Zakona o položaju in koristnem delovanju NVO in Zakona o prostovoljnem delu.
PIC nudi pravno svetovanje posebej za NVOje. Z nekaterimi NVOji ima trajno pogodbo o svetovanju njihovim ?lanom. Nudi tudi ra?unovodski servis za NVOje.

?lovekove pravice
PIC nudi pravno svetovanje posameznikom in nevladnim organizacijam. Posebnej nudimo pravno podporo tujcem, beguncem in prosilcem za azil.
Želimo zaznati probleme marginalnih in manjšinjskih skupin ter drugih, kakršnokoli diskriminacijo ali kršitve ?lovekovih pravic in v okviru pravno dopustnih sredstev na to opozoriti in reagirati. V tem smislu podajamo pobude pred Ustavnim sodiš?em, Evropskim sodiš?em za ?lovekove pravice, vlagamo pobude in predloge pristojnim državnim organom ter predlagamo sprejem ali spremembe predpisov.
Izvajamo projekte, ki vklju?ujejo analize doma?e zakonodaje in primerjalne analize v funkciji spodbud za spremembe ali uveljavitev nove zakonodaje ali podzakonskih izvedbenih aktov. Do sedaj smo podali že kar nekaj zakonodajnih iniciativ, kot npr. predlog Zakona o sprejemanju podzakonskih predpisov, predlog Zakona o dostopu do informacij javnega zna?aja, predlog Zakona o mirnem reševanju sporov in predlog Zakona o brezpla?ni pravni pomo?i.
Na podro?jih našega dela izvajamo izobraževanja za ciljne skupine, organiziramo javne diskusije, okrogle mize itd. Izvajamo projekt Moje pravice, ki zajema predavanja po slovenskih srednjih šolah, katerih namen je osveš?anje mladih o njihovih pravicah in obveznostih na vseh podro?jih življenja.

Mirno reševanje sporov
Mediacija kot metoda mirnega reševanje sporov se uporablja namesto reševanja sporov po sodni poti - postopek mirne rešitve sporov je cenejši, traja praviloma manj ?asa in sklenjeni sporazumi so trajnejši od sodnih dolo?b.
Na PICu v okviru Centra za mediacijo usposobljeni mediatorji izvajajo postopek mediacije. Prav tako PIC nudi izobraževanja na podro?ju mediacije in sicer so to krajši seminarji oz. delavnice ali pa daljša osnovna in nadaljevalna usposabljanja z razli?nimi vsebinami.

Ostalo
PIC se ukvarja tudi z založništvom publikacij, povezanih s svojimi podro?ji dela. Med pomebnejšimi publikacijmi so bili: Kažiprav-vodi? po pravu za mlade, Poti uz nasilja, Dostop do informacij o okolju, Kaj moram storiti, ?e sem tujec, prosilec za azil ali imetnik za?asnega zato?iš?a, Poro?ilo o položaju NVO v Sloveniji 2003/2004 in druge.
Enkrat tedensko na PICu  izdamo novice v elektronski obliki, s katerimi širok krog prejemnikov obveš?amo o vseh pomembnih spremembah obstoje?e zakonodaje, poleg tega pa sledimo tudi vsem novim predpisom, pravni praksi, delu vlade in Državnega zbora ter drugim pravnim novostim in zainteresirane o tem obveš?amo.

Klju?ne dejavnosti:

?loveške pravice

Nevladne organizacije

Mirno reševanje sporov

Info / pisarna

Ostalo

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem centru še radi izpostavili?

Naro?anje na odpla?no pravno svetovanje: 9:00 - 14:00.

Kontakt:

Predsednik:

Katarina Bervar Sternad

Telefon:

Faks:

GSM:

+386 1 521 18 88

+386 1 540 19 13

+386 51 681 181

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.pic.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si