ZDES
PDF natisni E-pošta
Zveza društev energetikov slovenije: Namen Zveze društev energetikov Slovenije je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje tehnične kulture za racionalno koriščenje energetskih virov ter skrb za izobraževanje kadrov v smislu varčevanja z vsemi vrstami energije ter varovanje okolja pred negativnimi vplivi.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društev energetikov

Slovenije

http://www.zdes-zveza.si/

zdes

Sedež zveze:  

ZDES - Zveza društev energetikov Slovenije

Ulica Janeza Pavla II. 12,

1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza društev energetikov Slovenije je zveza društev, ki jo ustanavljajo društva energetikov, ki so ustanovljena na območju R Slovenije. Deluje na področju energetike in prispeva k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti .

Namen zveze:

 Namen Zveze društev energetikov Slovenije je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje tehnične kulture za racionalno koriščenje energetskih virov ter skrb za izobraževanje kadrov v smislu varčevanja z vsemi vrstami energije ter varovanje okolja pred negativnimi vplivi.

Kratek opis zveze:

Zgodovinski razvoj Zveze društev energetikov Slovenije

Za začetek delovanja in ustanovitev Zveze društev energetikov Slovenije štejemo 1. oktober 1951, ko je bil v Brestanici ustanovljen prvi pododbor Društva strojara, strojevodja i ložača Hrvatske, ki je delovalo tudi na področju Slovenije. Pobudnik in nosilec vseh prizadevanj za ustanovitev samostojne organizacije strojnikov, strojevodij in kurjačev v Sloveniji je bil predsednik takratnega glavnega odbora Hrvatske. Pobuda za ustanovitev prvega pododbora v Termoelektrarni Brestanica je realizirana na ustanovnem sestanku 1. oktobra 1951 z ustanovitvijo prvega pododbora Društva strojara, strojevodja i ložača in sprejetjem programa dela in nalog društva. Še istega leta so bili iniciativni sestanki na Jesenicah, v Kranju, Ljubljani, Mariboru, Trbovljah in Velenju. V letu 1952 je bila v Ljubljani ustanovna skupščina, na kateri je bilo ustanovljeno samostojno Društvo strojnikov, strojevodij in kurjačev v LR Sloveniji. Novo ustanovljeno društvo je v aprilu 1952 prevzelo od hrvaškega društva vse v Sloveniji ustanovljene pododbore: Jesenice s 95 člani, Kočevje s 30 člani, Kranj s 35 člani, Ljubljana s 118 člani, Maribor s 25 člani, Brestanica z 32 člani in Trbovlje s 58 člani. Osnovna zamisel o združevanju delavcev energetske stroke v Sloveniji se je pokazala kot zelo uspešna, saj je bilo od leta 1952 do 1968 ustanovljeno 29 novih novi pododborov s skupno 864 člani.

Najpomembnejša naloga društva s pododbori je bila izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in izdajanje potrebne literature. Te naloge so postale tako obsežne, da je bila potrebna razširitev celotne dejavnosti, zato se je Društvo strojnikov, strojevodij in kurjačev v letu 1968 s statutarnimi spremembami preimenovalo v Zvezo energetikov Slovenije. Z novim statutom so pododbori dobili status podružnice.

Usposabljanje delavcev, ki upravljajo energetske naprave in izvajanje preizkusov znanja, ki je od leta 1919 potekalo pri takratni inšpekciji parnih kotlov je z ustanovitvijo slovenskega Društva strojnikov, strojevodij in kurjačev v letu 1951 prenešeno na to društvo in v letu 1968 na Zvezo energetikov Slovenije.

Sprememba zakonodaje pri organiziranosti in registraciji društev v Sloveniji v letu 1974 in vse večji obseg delovanja pododborov Zveze energetikov je narekovala, da so se pododbori osamosvojili in tako postali Društva energetikov. S statutarnimi spremembami so Društva energetikov prevzela ustanoviteljstvo Zveze energetikov Slovenije, ki se je preimenovala v Zvezo društev energetikov Slovenije (ZDES).

Ključne dejavnosti:

organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev;

organizira in izvaja programe za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva,

zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti ZDES v skladu z veljavno zakonodajo in predvsem za namene izvajanja programov iz prejšnje alineje,

sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi izobraževalnih programov za potrebe izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva,

sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,

opozarja javnost na potrebo po racionalni rabi energije in varovanju okolja,

organizira srečanja s podobnimi društvi iz tujine.

Cilji zveze:

prizadevanje za strokovno raven ZDES,

spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja ZDES,

sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem energetike,

sodelovanje pri oblikovanju nacionalnega energetskega programa in zakonske regulative na energetskem področju,

organiziranje posvetovanj, seminarjev in tečajev s ciljem izmenjave izkušenj in spoznavanje svojih članov z najnovejšimi dosežki na področju energetike,

skrb za stalno aktivnost društev za večanje števila svojih članov.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

ZDES zastopa sedem društev energetikov Slovenije:
- Društvo energetikov Brestanica
- Društvo energetikov Domžale
- Društvo energetikov Ljubljana
- Društvo energetikov Maribor
- Društvo energetikovRavne
- Društvo energetikov Šoštanj
- Društvo energetikov Trbovlje

Seminarji:
- Razpis seminarjev za upravljalce energetskih naprav
- Prijava za seminar za upravljanje energetskih naprav
- Prijava na seminar za upravljanje in vzdrževanje naprav za zemeljski plin

Preizkusi znanja:

- Razpis rokov prvega in občasnega preizkusa znanja za delavce - upravljalce energetskih naprav
- Prijava za prvi preizkus znanja
- Prijava za občasni preizkus znanja
- Prijava za ponovni preizkus
- Poročilo mentorja

Kontakt:

Predsednik:

Sekretar:

Alojz Saviozzi

Alojzij Hegedič

Telefon:

+386 51 331 335

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zdes-zveza.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si