Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja in Izdelava ter uporaba varnostnega poro?ila
Prispeval Administrator    Sobota, 01 Maj 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinachemistry_small_1

Da se tveganje za zdravje ?loveka in za okolje kar se da zmanjša, in da kemijska varnost v nobenem primeru ni podcenjena, vklju?ujejo odgovorni projektanti varnost in zdravje prakti?no v vse faze projektne dokumentacije. Od za?etnih analiz možnih nevarnosti in tveganj do zahtev odgovornim projektantom drugih strok ter zahtev po ukrepih, skratka dobre prakse.

Projektantske na?rte je potrebno izdelovati s celovitimi rešitvami glede kemijske varnosti (varnost in zdravje pri delu z nevarnimi snovmi, zmanjševanje nastajanja nevarnih ostankov in nevarnih odpadkov, prepre?evanje in pripravljenost na nesre?e z nevarnimi snovmi, zmanjševanje obremenitve okolja s škodljivimi emisijami, itd.).

Na izobraževanju se bomo nau?ili:
• prepoznavati prisotne nevarne snovi v projektih/objektih in ocenjevati vidike varnosti, zdravja ter vidike okoljske zaš?ite,
• spremljati in obvladovati zakonodajne in druge zahteve,
• skratka varno projektirati in varno voditi procese, kjer so prisotne nevarne snovi.

Varnostna poro?ila se uporabljajo v kontekstu SEVESO II smernic za zagotovitev varnosti virov velikega tveganja zaradi nevarnih snovi. Pogledi na to, kaj mora varnostno poro?ilo vsebovati, so razli?ni predvsem zato, ker vlada vsesplošno mnenje, da so namenjena za zadovoljitev potreb upravnega organa. Varnostna poro?ila so predvsem namenjena uporabniku, zato morajo vsebovati tiste elemente, ki uporabniku dajejo bistvene informacije za usposabljanje kadrov in pripravo zaš?ite in reševanja ob morebitni nezgodi. ?e izhajamo iz navedenega vidimo, da je potrebno v varnostno poro?ilo vnesti marsikaj, kar sedaj po pravilu v varnostnih poro?ilih manjka.

Predavatelji

Danijel - Aleksander PODPE?AN, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
doc.dr. Mitja KOŽUH, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

Datum
13.5.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja

15:00 Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja
Danijel - Aleksander PODPE?AN, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
16:30 Izdelava ter uporaba varnostnega poro?ila
doc.dr. Mitja KOŽUH, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 3 to?ke.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 11:59 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si