Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 25 Marec 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaproject_small_2

Potrebe odvoda padavinskih vod z urbanih površin se ve?ajo predvsem zaradi intenzivne pozidave in intenzivnejših padavin zaradi podnebnih sprememb. Med raznimi ukrepi za zadrževanje in odvod padavinskih vod, bomo predstavili podzemno zadrževanje in ponikanje.

V zadnjem ?asu se uveljavljajo zadrževalno ponikovalna polja iz montažnih elementov, ki pod površino ustvarijo velik prazen prostor za zadrževanje padavinske vode, hkrati pa voda ponika skozi spodnje obodne ploskve zunanjih elementov. Glede na na?in vgradnje in trdnost montažnih elementov, je površina lahko pohodna ali povozna, tudi za ve?je obremenitve. Zakonodaja na tem podro?ju zaostaja. Zaradi pomanjkljivih predpisov in neenotnih standardov, na katere se sklicujejo posamezni proizvajalci, situacija na tržiš?u ni pregledna. Na tržiš?u obstaja ve? sistemov, ki se razlikujejo po konstrukciji, materialih, nosilnosti, na?inu vgradnje, uporabni dobi, ceni elementov in ceni vgradnje. Vendar sistemi, kljub podobnim namenom, medsebojno niso primerljivi, zato se lahko zgodi, da investitor prepla?a izvedeni ukrep ali pa da konstrukcija ne ustreza njegovim zahtevam. Hkrati z množi?nejšo vgradnjo ponikalnih sistemov, obstaja ve?ja možnost onesnaženja podtalnice zaradi ponikanja vod, ki so samo delno o?iš?ene. Za prepre?evanje obremenitve okolja je potrebno dolo?iti dopustne vrednosti in na?in monitoringa, predvideti pa je potrebno tudi varnostne ukrepe. Kratek pregled programske opreme bo podal osnovno informacijoo programih, ki so dostopni. Ponudba zadrževalno ponikalnih sistemov na našem tržiš?u je dobra. Izvedenih je že precej podzemnih zadrževalno ponikovalnih sistemov. Zgoš?en pregled referen?nih objektov bo podal realno sliko stanja v Sloveniji.

Datum

08.04.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 2 to?ki.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 12:01 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si