Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Prihodnost potrebuje preteklost
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 15 Marec 2010 09:12    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdliÄŤno 

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDIDSC00727_filter

"Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja)


VDI umeva sebe kot "glas inženirjev in tehnike".

VDI želi biti kompeten?ni in mnenjski vodja na podro?ju tehni?no-znanstvenih in poklicnih politik. Položaj vodje zaseda VDI zaradi tehni?no-znanstvenih in poklicno-politi?nih sposobnosti svojih strokovnjakov.

Ne koristi veliko, ?e so zgolj strokovnjaki in eksperti seznanjeni z najnovejšim razvojem. V današnjem ?asu moramo zgodaj in celostno informirati tudi ljudi v svoji državi.

Za nas tehnike je vedno zelo pomembno vedeti, kakšen razvoj nas ?aka v prihodnosti.

Ne razvijamo zgolj tehni?no usmerjenih scenarijev, temve? tudi scenarije za sprejemanje novega razvoja s strani družbe. Na primeru jedrske energije smo v Nem?iji spoznali, kako še tako odli?na tehnologija, ki pa je družba ne sprejme, politi?no ni izvedljiva. V tej zvezi pogovori VDI s politiko niso ni?esar dosegli

S tretjim strateškim ciljem dokumentira VDI svojo pravico biti odgovoren družbeno politi?en akter. VDI namre? vidi sebe kot zagovornik inženirjev in tehnike. Stremi za tem, da bi bila tehnika v javni zavesti sprejeta kot kulturna dobrina, pri ?emer ga vodijo eti?na na?ela in zavedanje o odgovorni rabi tehnike.IMG_5091

Pomembno je tudi delo VDI v okviru kompetentnega politi?nega svetovanja na zvezni in deželni ravni; na podro?ju raziskovalne politike tudi na ravni Evropske unije. Tukaj je prednost VDI v tem, da ni panožno združenje in da temelji na osebnem ?lanstvu. Tako je neodvisen od panožnih interesov in zavezan zgolj inženirjem in tehniki. Omenjena nevtralnost je s strani politike zelo cenjena.

Nemci se morajo za svoje blagostanje zahvaliti predvsem tehniki in iz nje izhajajo?i industriji.

V Nem?iji sindikatov za inženirje ni. Razlog za takšno stanje je, da ve?ina inženirjev ni zaposlena po kolektivni pogodbi, inženirji pa so tudi pogosto na vodilnih položajih.

Za politike organiziramo parlamentarne ve?ere tako na zvezni kot tudi na deželni ravni. Na teh ve?erih predstavljamo stališ?a VDI o dolo?enih tehni?nih usmeritvah ter o njih skupaj razpravljamo.

Za delovna mesta v Nem?iji je pomemben pozitiven razvoj našega gospodarstva, le-to je mo?no prežeto s tehniko in uživa na mednarodnih trgih velik sloves. Zato se zelo zavzemamo za to, da Nem?ija kot proizvodna država ne postane žrtev tako imenovane "storitvene družbe", kot se je to zgodilo v drugih državah. Ne nazadnje je finan?na kriza pokazala, da države z lastnim ustvarjanjem vrednosti, to je z lastno proizvodnjo, krizo bolje obvladujejo kot druge. Da pa bo v Nem?iji tako ostalo, je mo?no odvisno od obnašanja nemških podjetjih in katere produkte bodo v prihodnosti proizvajali. 

Omenil sem že, da v Nem?iji primanjkuje inženirjev in da se ljudje ne zavedajo ve?, da je naša blaginja odvisna od tehnike.

Pobuda »DELATI STVARI« , ki jo VDI izvaja skupaj z ve? kot 100 partnerji iz gospodarstva in znanosti je bila ustanovljena leta 2006 s ciljem, da navduši bodo?e rodove za tehniko, da spodbuja inovacije in utrjuje tehni?no privla?nost Nem?ije.

Zelo primerne so tudi besede Buckminsterja Fullerja, inženirja filozofa, ki je rekel:

"Prihodnost nas bo vedno presene?ala, ne sme pa nas povoziti"
Pri vseh potrebnih spremembah pa moramo ostati zvesti sami sebi in moramo vedno graditi na že doseženem. Le tako smo lahko zanesljivi partnerji svojim ?lanom in partnerjem v gospodarstvu in politiki.

Celoten dogodek je zbran v  fotogaleriji...
 

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:07 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si