Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DSIT Novo mesto
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto: Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 250 ?lani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v ve?ini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je 12 Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Novo mesto

http://www.dsit-nm.si/

dsit_novo_mesto

Sedež društva:  

DSIT Novo mesto - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto

Šegova 112

SI-8000 Novo mesto

Slogan društva:

Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 250 ?lani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v ve?ini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je 12 Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.

Kratek opis društva:

DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO, v nadaljevanju DSIT NM, je bilo ustanovljeno 20. maja 1982 leta, ko je bil na osnovi iniciativnega odbora z Dr. PRETNAR Borutom na ?elu, uspešno izpeljan Ustanovni ob?ni zbor in sprejeta Pravila društva.
Poizkusi ustanovitve so bili tudi že prej, okrog leta 1960, ko je bilo strojnikov v Novem mestu in na Dolenjskem še zelo malo, pa tudi gospodarstvo ni bilo tako mo?no kot kasneje, zato niso uspeli.
Prvi predsednik je postal KORDIŠ Tone, podpredsednik pa KAPETAN Milan. Ostali ?lani Izvršnega odbora so bili še: LJUBEC Vanja, BAH? Vlado, Dr. PRETNAR Borut, JEDLOVI?NIK Jernej in STEPAN Anton.
Za ?lane Nadzornega odbora pa so bili izvoljeni: ?I? Goroslav, KLEMENC Jernej in SAVI? Milan.
V tistem ?asu se je število ?lanov gibalo okoli 120 od tega 19 diplomiranih inženirjev, 30 inženirjev stroništva in približno 71 strojnih tehnikov.

Že takrat so bili dani realni pogoji za ustanovitev 5 Sekcij in kasneje še dveh. Prve sekcije so vodili:


• Sekcija za motorje in vozila (JUMV), Dr. PRETNAR Borut, kasneje dipl.ing. LJUBEC Vanja
• Orodjarska sekcija, MOŽE Jože strojni tehnik
• Sekcija za energetiko in toplotno tehniko, RAŽEN Vladimir dipl.ing.
• Sekcija za varilno tehniko, OŠTIR Ivan ing.str.
• Sekcija za logistiko, RAJER Marjan strojni tehnik
• Sekcija za kakovost in standardizacijo, TOMŠI? Bojan mag.org.
• Sekcija za tehniko vzdrževanja RAJKOVA?A Marko

DSIT NM je bilo že od vsega za?etka zelo aktivno. Hitro so bili izpeljani vsi postopki registracije in takoj se je lahko za?el izvajati program dela v okviru Izvršnega odbora in v Sekcijah.
V za?etku je bilo tudi nekaj problemov, predvsem na finan?nem podro?ju, kar pa smo s ?asom in naprednim razvojem dejavnosti društva ter v sodelovanju z gospodarstvom uspešno rešili.
Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 250 ?lani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v ve?ini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je 12 Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.
Na nivoju Slovenije je DSIT NM povezano z ZVEZO STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE, dobro pa je tudi sodelovanje z nekaterimi drugimi društvi in sekcijami.

Osnovno poslanstvo DSIT NM je združevati strokovnjake s podro?ja strojništva in z njim povezanih strok, da bi z organiziranim delom uspešneje reševali strokovna vprašanja, s tem prispevali k razvoju in napredku stroke in proizvodnih sil, uveljavljanju inovacij ter širjenju znanja.
Prav tako je pomembna nenehna skrb pri vzgoji strokovnjakov, vzpodbujanju strokovnega izpopolnjevanja ?lanov društva, gojenju stanovske zavesti ?lanov in vklju?evanje študentov v društvo ter skrb za njihov strokovni razvoj.
DSIT NM svoje cilje uresni?uje predvsem skozi izvajanje naslednjih nalog:

• Pridobivanje novih ?lanov
• Informiranje in animacija ?lanstva
• Udejanjanje idej in sugestij ?lanstva
• Strokovna predavanja in seminarji
• Strokovne ekskurzije doma in v tujini
• Strokovna in družabna sre?anja
• Specializirano strokovno delo v Sekcijah
• Povezovanje in sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi, sekcijami, zvezami doma in v tujini
• Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Višjo strojno šolo in Šolskim Centrom Novo mesto ter gospodarstvom

Klju?ne dejavnosti:

Pridobivanje novih ?lanov

Informiranje in animacija ?lanstva

Udejanjanje idej in sugestij ?lanstva

Strokovna predavanja in seminarji

Strokovne ekskurzije doma in v tujini

Strokovna in družabna sre?anja

Specializirano strokovno delo v Sekcijah

Povezovanje in sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi, sekcijami, zvezami doma in v tujini

Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Višjo strojno šolo in Šolskim Centrom Novo mesto ter gospodarstvom

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh natan?no opisanih in zgoraj naštetih dejavnosti društva.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

ETI?NI KODEKS STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV:
Osnovni principi

Inženirji in tehniki vzdržujejo in dvigajo integriteto, ?ast in dostojanstvo svojega poklica, s tem da:

1.Uporabljajo svoje znanje in izkušnje za dvig ?lovekove blaginje,
2.So pošteni in nepristranski ter zvesto služijo javnosti, delodajalcu in kupcem,
3.Si prizadevajo pove?ati vpliv svojega poklica in strokovnih organizacij.

Osnovna pravila

1.Inženirji in tehniki morajo pri izvajanju svojih poklicnih dolžnosti skrbeti, da so varnost, zdravje in dobrobit ?loveka na najvišji stopnji,
2.Inženirji in tehniki delujejo predvsem na podro?jih, za katera so usposobljeni,
3.Inženirji in tehniki se morajo stalno dodatno poklicno usposabljati ter to omogo?iti tudi sodelavcem, inženirjem in tehnikom,
4.Inženirji in tehniki morajo pri opravljanju svojih poklicnih dolžnosti delovati kot zvesti ?lani in zaupniki vsakega delodajalca ali kupca in se morajo izogibati konfliktu med interesi,
5.Inženirji in tehniki morajo ­graditi svoj poklicni ugled na svojih delovnih zaslugah in ne smejo biti drugim nepošteni tekmeci,
6.Inženirji in tehniki sodelujejo v vseh organizacijah in z vsakim posameznikom, ki spoštuje ?loveka, ?lovekove pravice in ustvarjalno delo,
7.Inženirji in tehniki dajejo samo resni?ne in objektivne javne izjave.

Kontakt:

Predsednik:

Mitja Novak

Telefon:

Faks:

+386 7 3315 830

+386 7 3314 833

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dsit-nm.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si