Etični kodeks inženirjev
PDF natisni E-pošta

Etični kodeks inženirjevOsnovna načela

Etiko običajno razumemo kot vedo ali področje raziskovanja, ki se ukvarja z moralno dolžnostjo ali obveznostjo. To navadno povzroči niz vodilnih načel oz. vrednot, ki jih nato po vrsti uporabimo, da z njimi presojamo posamezen postopek ali obnašanje. Ta načela so običajno prisotna bodisi kot osnovna vodilna načela, ki so po naravi idealistična ali navdahnjena, ali pa so ta načela zapisana kot skupek nadrobnih in posebnih pravil izraženih kot zakoni in obveze, ki ta načela naredijo bolj obvezujoča. Poklici, ki imajo privilegij in odgovornost samokontrole, vključujoč inženirski poklic, se nagibajo k prvi možnosti, podpirajoč osnovna načela, kot je kodeks poklicne etike, ki tvori osnovo in okvir za odgovorno poklicno dejavnost. Potemtakem, je kodeks poklicne etike več kot minimalno pravilo ravnanja; je zbirka načel, ki vodi zaposlene pri svojem vsakdanjem delu.

Kodeks je zasnovan na širših načelih resnice, poštenosti in zaupanja, spoštovanja človeškega življenja in blaginje, nepristranskosti, odkritosti,pristojnosti in odgovornosti. Nekateri od teh širših načel niso posebej določena v Kodeksu, vendar so kljub temu uporabna. Samo tista načela,ki so primerna za dejavnost poklicnega inženirja, so posebej določena. Vendar so določena etična načela, ki jih ne upoštevamo kot del poklicne etike, obvezujoča pri presojanju inženirjevega poklicnega dela.

Zadeve,ki se nanašajo na okolje in trajnostni razvoj ne poznajo meja. Inženirji in državljani vseh narodov morajo poznati in
spoštovati okoljsko etiko. Zaželeno je, da inženirji v vsaki državi nadaljujejo z spremljanjem filozofije Načel etike varstva okolja, ki so opisana v tretjem poglavju tega kodeksa.

Etična pravila v praksi

Poklicni inženirji morajo:
• predvsem spoštovati varnost, zdravje in blaginjo ljudi ter varovati tako naravno, kot tudi  grajeno okolje glede na Načela trajnostnega razvoja, 
• prizadevati si za zdravje in varnost na delovnem mestu,
• nuditi pomoč, svetovati ali prevzeti inženirske naloge samo na področju njihove usposobljenosti in izkustev na skrben in prizadeven način, 
• opravljati delo zvestega zastopnika svojih naročnikov ali delodajalcev, obdržati zaupnost in se izogibati slehernemu morebitnemu konfliktu interesov
• se strokovno izpopolnjevati z namenom ohranjanja svoje pristojnosti, truditi se povečati obseg svojega znanja v okviru katerega usposablja in nudi priložnost za poklicni razvoj svojih podrejenih in drugih poklicnih strokovnjakov,
• biti nepristranski in odkrit z naročniki, sodelavci in drugimi, dati priznanje in sprejeti, prav tako kot dati, pošteno in nepristransko poklicno kritiko,
• biti nepristranski in odkrit z naročniki, sodelavci in drugimi, dati priznanje in sprejeti, prav tako kot dati, pošteno in nepristransko poklicno kritiko,
• zavedati se in zagotoviti, da se naročniki in delodajalci zavedajo socialnih in okoliških posledic delovanja ali projekta in si prizadevati razložiti inženirske rezultate javnosti objektivno in resnicoljubno
• delodajalcem in naročnikom jasno predstaviti možne posledice zavrnitve ali neupoštevanja inženirskih odločitev in presoj, 
• poročati svojim združenjem in/ali ustreznim agencijam vse nezakonite ali neetične inženirske odločitve oz. dejavnosti inženirjev ali drugih oseb

Etika varstva okolja

Inženirji, ki pripravljajo katerokoli poklicno aktivnost, morajo: 
• poskušati z vsemi zmožnostmi, pogumom, zanosom in vdanostjo doseči najboljšo tehnično rešitev, ki bo prispevala in predstavljala zdravo in sprejemljivo okolje za vse ljudi , tako izven zgradb kot tudi v notranjih prostorih,
• truditi se doseči koristne učinke svojega dela z najmanjšo možno porabo surovin in energije ter z najmanjšim možnim odpadkom ter katerokoli vrsto onesnaženja,
• razpravljati o posledicah svojih predlogov in delovanja, neposrednih ali posrednih, takojšnjih ali dolgoročnih, glede zdravja ljudi, socialne enakosti in lokalnega sistema vrednot,
• temeljito proučiti okolje, ki bo prizadeto in oceniti vse vplive, ki bi utegnili nastati v strukturi, dinamiki in estetiki ekosistema, poseljenega ali naravnega, kot tudi v pripadajočih socialno-ekonomskih sistemih, ter izbrati najboljšo možnost za razvoj, ki je sonaraven in trajnosten,
• jasno predstaviti ukrepe za obnovo in če je možno, izboljšanje prizadetega okolja ter jih vključiti v svoje predloge,
• zavrniti vsakršno dejavnost, katere posledice so krivične rešitve in nepopravljiva škoda za človekovo okolje in naravo ter se pogajati za najboljšo tehnično, socialno in politično rešitev
• zavedati se, da načela ekološko-sistemska soodvisnost, ohranitev različnosti, ohranitev naravnih virov in skladnost medsebojnih odnosov tvorijo osnovo človekovega nadaljnjega obstoja in da vsaka od teh osnov postavlja prag trajnosti, ki ne sme biti prekoračen.

Zaključek k etičnemu kodeksu

Vedno se spomnimo, da so vojna, lakomnost, revščina in nevednost skupaj z naravnimi nesrečami in človekovim onesnaževanjem ter uničevanjem naravnih virov glavni vzroki za naraščajoče poslabšanje okolja. Inženirji, kot dejavni člani družbe, globoko vključeni v pospeševanje razvoja, morajo uporabiti svoj talent, znanje in domišljijo, da stojijo širši skupnosti ob strani pri odstranjevanju tega gorja in izboljšanju kvalitete življenja vseh ljudi.

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si