Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta

Eti?ni kodeks inženirjevOsnovna na?ela

Etiko obi?ajno razumemo kot vedo ali podro?je raziskovanja, ki se ukvarja z moralno dolžnostjo ali obveznostjo. To navadno povzro?i niz vodilnih na?el oz. vrednot, ki jih nato po vrsti uporabimo, da z njimi presojamo posamezen postopek ali obnašanje. Ta na?ela so obi?ajno prisotna bodisi kot osnovna vodilna na?ela, ki so po naravi idealisti?na ali navdahnjena, ali pa so ta na?ela zapisana kot skupek nadrobnih in posebnih pravil izraženih kot zakoni in obveze, ki ta na?ela naredijo bolj obvezujo?a. Poklici, ki imajo privilegij in odgovornost samokontrole, vklju?ujo? inženirski poklic, se nagibajo k prvi možnosti, podpirajo? osnovna na?ela, kot je kodeks poklicne etike, ki tvori osnovo in okvir za odgovorno poklicno dejavnost. Potemtakem, je kodeks poklicne etike ve? kot minimalno pravilo ravnanja; je zbirka na?el, ki vodi zaposlene pri svojem vsakdanjem delu.

Kodeks je zasnovan na širših na?elih resnice, poštenosti in zaupanja, spoštovanja ?loveškega življenja in blaginje, nepristranskosti, odkritosti,pristojnosti in odgovornosti. Nekateri od teh širših na?el niso posebej dolo?ena v Kodeksu, vendar so kljub temu uporabna. Samo tista na?ela,ki so primerna za dejavnost poklicnega inženirja, so posebej dolo?ena. Vendar so dolo?ena eti?na na?ela, ki jih ne upoštevamo kot del poklicne etike, obvezujo?a pri presojanju inženirjevega poklicnega dela.

Zadeve,ki se nanašajo na okolje in trajnostni razvoj ne poznajo meja. Inženirji in državljani vseh narodov morajo poznati in
spoštovati okoljsko etiko. Zaželeno je, da inženirji v vsaki državi nadaljujejo z spremljanjem filozofije Na?el etike varstva okolja, ki so opisana v tretjem poglavju tega kodeksa.

Eti?na pravila v praksi

Poklicni inženirji morajo:
• predvsem spoštovati varnost, zdravje in blaginjo ljudi ter varovati tako naravno, kot tudi  grajeno okolje glede na Na?ela trajnostnega razvoja, 
• prizadevati si za zdravje in varnost na delovnem mestu,
• nuditi pomo?, svetovati ali prevzeti inženirske naloge samo na podro?ju njihove usposobljenosti in izkustev na skrben in prizadeven na?in, 
• opravljati delo zvestega zastopnika svojih naro?nikov ali delodajalcev, obdržati zaupnost in se izogibati slehernemu morebitnemu konfliktu interesov
• se strokovno izpopolnjevati z namenom ohranjanja svoje pristojnosti, truditi se pove?ati obseg svojega znanja v okviru katerega usposablja in nudi priložnost za poklicni razvoj svojih podrejenih in drugih poklicnih strokovnjakov,
• biti nepristranski in odkrit z naro?niki, sodelavci in drugimi, dati priznanje in sprejeti, prav tako kot dati, pošteno in nepristransko poklicno kritiko,
• biti nepristranski in odkrit z naro?niki, sodelavci in drugimi, dati priznanje in sprejeti, prav tako kot dati, pošteno in nepristransko poklicno kritiko,
• zavedati se in zagotoviti, da se naro?niki in delodajalci zavedajo socialnih in okoliških posledic delovanja ali projekta in si prizadevati razložiti inženirske rezultate javnosti objektivno in resnicoljubno
• delodajalcem in naro?nikom jasno predstaviti možne posledice zavrnitve ali neupoštevanja inženirskih odlo?itev in presoj, 
• poro?ati svojim združenjem in/ali ustreznim agencijam vse nezakonite ali neeti?ne inženirske odlo?itve oz. dejavnosti inženirjev ali drugih oseb

Etika varstva okolja

Inženirji, ki pripravljajo katerokoli poklicno aktivnost, morajo: 
• poskušati z vsemi zmožnostmi, pogumom, zanosom in vdanostjo dose?i najboljšo tehni?no rešitev, ki bo prispevala in predstavljala zdravo in sprejemljivo okolje za vse ljudi , tako izven zgradb kot tudi v notranjih prostorih,
• truditi se dose?i koristne u?inke svojega dela z najmanjšo možno porabo surovin in energije ter z najmanjšim možnim odpadkom ter katerokoli vrsto onesnaženja,
• razpravljati o posledicah svojih predlogov in delovanja, neposrednih ali posrednih, takojšnjih ali dolgoro?nih, glede zdravja ljudi, socialne enakosti in lokalnega sistema vrednot,
• temeljito prou?iti okolje, ki bo prizadeto in oceniti vse vplive, ki bi utegnili nastati v strukturi, dinamiki in estetiki ekosistema, poseljenega ali naravnega, kot tudi v pripadajo?ih socialno-ekonomskih sistemih, ter izbrati najboljšo možnost za razvoj, ki je sonaraven in trajnosten,
• jasno predstaviti ukrepe za obnovo in ?e je možno, izboljšanje prizadetega okolja ter jih vklju?iti v svoje predloge,
• zavrniti vsakršno dejavnost, katere posledice so krivi?ne rešitve in nepopravljiva škoda za ?lovekovo okolje in naravo ter se pogajati za najboljšo tehni?no, socialno in politi?no rešitev
• zavedati se, da na?ela ekološko-sistemska soodvisnost, ohranitev razli?nosti, ohranitev naravnih virov in skladnost medsebojnih odnosov tvorijo osnovo ?lovekovega nadaljnjega obstoja in da vsaka od teh osnov postavlja prag trajnosti, ki ne sme biti prekora?en.

Zaklju?ek k eti?nemu kodeksu

Vedno se spomnimo, da so vojna, lakomnost, revš?ina in nevednost skupaj z naravnimi nesre?ami in ?lovekovim onesnaževanjem ter uni?evanjem naravnih virov glavni vzroki za naraš?ajo?e poslabšanje okolja. Inženirji, kot dejavni ?lani družbe, globoko vklju?eni v pospeševanje razvoja, morajo uporabiti svoj talent, znanje in domišljijo, da stojijo širši skupnosti ob strani pri odstranjevanju tega gorja in izboljšanju kvalitete življenja vseh ljudi.

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si