Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Omejitev uporabe MINVO eNovic
Omejitev uporabe
PDF natisni E-pošta
Omejitev uporabe

image_10_l MINVO eNovice so namenjene brezpla?nemu obveš?anju in informiranju prejemnikov. MINVO elektronska sporo?ila delujejo skladno s slovensko zakonodajo in glede na ZEK-UPB1, ZVPot-UPB2, ZEPT ter ZVOP-1 ne zapadajo pod neželena elektronska sporo?ila. Novice skladno z 109-im ?lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07 ZEK-UPB1) niso obravnavane kot neposredno trženje z uporabo elektronskih komunikacij. Novice se skladno z 45. ?lenom Zakona o varstvu potrošnikov ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004, ZVPot-UPB2 ter Ur. l. RS, št. 126/2007, ZVPot-C) ne uporabljajo v kakršni koli namen oglaševanja ali ponujanja storitev, temve? v namen splošnega informiranja in predstavljanja informacij. Poslane novice skladno z 6. ?lenom Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 61/2006, ZEPT) ne zapadajo pod definicijo komercialnega sporo?ila, zato tudi po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1) ne opredeljujejo neposredno trženje z uporabo elektronskih komunikacij v 72. in 73. ?lenu.

IE-novice Mreže inženirskih nevladnih organizacij so namenjene brezpla?nemu obveš?anju in informiranju uporabnikov o raziskovanju in znanosti, inženirstvu, nevladnemu skektorju, novicah, dogodkih, izobraževanjih, zakonodaji in predpisih ter drugih dogodkih s podro?ja nevladnih organizacij ter raziskovanja in znanosti.

Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del e-publikacij Mreža inženirskih nevladnih organizacij!, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe oz. na posameznih delih portala oz. njegove vsebine.

Vsa vsebina e-novic Mreže inženirskih nevladnih organizacij, razen tistih, kjer je posebej naveden vir, je avtorsko delo portala MINVO / ZSIS in kot takšno varovano skladno z dolo?bami ZASP. Vse vsebine, kjer je posebej naveden vir so last avtorjev.
Ostale splošne in posebne vsebine uporabe spletnega portala MINVO so dosegljive tu www.minvo.si . MINVO eNovice so prirejene za razli?ice brkljalnikov Internet Explorer 8 ali Mozilla Firefox3.6.

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si