Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta

predstavitev

Analiza krepitev projektov1, civilnih združenj in nevladnih organizacij (NVO2)

 

Tradicija civilnega združevanja v Sloveniji sega v konec 19. stoletja. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja pa so prav civilna združenja in nevladne organizacije pomembno  prispevali k osamosvojitvi Slovenije. Pri tem je prišlo do zanimivega paradoksa, kajti desetletno obdobje po osamosvojitvi je bilo zaznamovano s stagnacijo na podro?ju razvoja NVO in sodelovanja NVO z Vlado RS. Fenomen je mo? razložiti predvsem z dejstvom, da je ve?ji del pomembnih civilno družbenih akterjev prešel v nastajajo?e državne politi?ne strukture, mlada vzpostavljajo?a se država pa ob tem nevladnemu segmentu ni posve?ala potrebne pozornosti.

Nov zagon dialoga med NVO in Vlado je sprožil proces približevanja Slovenije EU. Tako je Vlada RS oktobra 2003 sprejela Strategijo sodelovanja z nevladnimi organizacijami, v kateri je opredelila najširši okvir dolgoro?nega sodelovanja in izhodiš?a, cilje ter prednostne naloge sodelovanja vlade z nevladnimi organizacijami.

Vladni ukrepi so bili v najve?ji meri usmerjeni v spodbujanje medsebojnega informiranja in povezovanja NVO, s ?imer se je želelo dose?i vklju?evanje ?im širšega kroga zainteresiranih organizacij v procese odlo?anja. Razvojno gledano pa ugotavljamo, da sprejete ukrepe niso spremljale tudi zadovoljive finan?ne spodbude, ki bi omogo?ale razvoj kakovostnega kadra in delno profesionalizacijo NVO, tako da se dejanska kapaciteta/usposobljenost NVO sektorja po osamosvojitvi ni pove?ala in tudi civilni dialog ni zaživel v zaželeni meri, navkljub sprejetju pomembnih formalnih ukrepov.

Nevladne organizacije kot klju?ne ovire za njihov nadaljnji razvoj navajajo predvsem neustrezne finan?ne mehanizme/spodbude države za krepitev NVO sektorja, odsotnost ukrepov za pove?anje zaposlovanja v nevladnem sektorju, neusklajeno sistemsko pravno okolje in nizko stopnjo ozaveš?enosti ljudi o vlogi in pomenu nevladnih organizacij.

Opravljene raziskave so pokazale, da je obstoje?e okolje nestimulativno za razvoj in krepitev nevladnih organizacij, še posebno na podro?ju raziskovanja in znanosti.

Število vseh nevladnih organizacij se je v obdobju med letom 19964, ko je bila opravljena prva raziskava o nevladnih organizacijah in 2004, ko je bila izvedena druga takšna raziskava5, pove?alo za 39% in znaša danes ve? kot 20.000 nevladnih organizacij, med katerimi velik del prištevamo nevladnim organizacijam na podro?ju naravoslovja, tehnike oziroma inženirstva. V nevladne organizacije je v Sloveniji vklju?enih ve? kot 900.000 ljudi, kar nedvomno predstavlja pomembno razvojno priložnost za Slovenijo, ki pa ni v zadostni meri izkoriš?ena.

[1] Projekt = operacija, skladno z opredelitvijo termina v ?lenu 3(7) Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS št. 17/09)

[2] NVO = nevladna organizacija

[3] INVO = inženirska nevladna organizacija

[4] Z. Kolari?, A. ?rnak-Megli? . M. Vojnovi?: Zasebne neprofitno-volonterske organizacije v mednarodni perspektivi, FDV, 2002

[5] Z. Kolari?, A.?rnak-Megli?, L. Rihter, R. Boški?, T. Rakar: Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji, FDV, 2006

 

Predstavitev projekta inženirskih nevladnih organizacij INVO3

Nevladni sektor na podro?ju raziskovanja in znanosti v Sloveniji je podhranjen, nepovezan in v primerjavi z državami ?lanicami EU slabo razvit. Zaradi navedenega dejstva se je na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni v okviru prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013 na podro?ju raziskovanja in znanosti osnoval projekt MINVO6 oziroma projekt povezovanja in tvorjenja mreže inženirskih nevladnih organizacij.

Projekt MINVO je namenjen doseganju ciljev prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja ?loveških virov: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,  civilnega in socialnega dialoga in sicer krepitvi usposobljenosti nevladnih organizacij. Navedeni projekt predvideva izvajanje naslednjih dejavnosti:

Informiranje, horizontalno mreženje, sodelovanje ter povezovanje nevladnih organizacij iz istega vsebinskega podro?ja, natan?neje iz podro?ja raziskovanja in znanosti;

Zagotavljanje usposabljanj/izobraževanj za ?lane mreže ter nevladne organizacije, ki delujejo na istih vsebinskih podro?jih;

Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam;

Promocija vsebinskega podro?ja, javnih politik, programov ter skupnih aktivnosti vsebinske NVO mreže z namenom ozaveš?anja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o klju?nih razvojnih vprašanjih ter vlogi in pomenu NVO; 

Usposabljanje in izobraževanje za zaposlene in prostovoljce prijavitelja z namenom ve?je usposobljenosti za izvajanje splošno koristnih nalog NVO.

     

Namen, cilji in dejavnosti projekta MINVO

Namen in splošni cilj projekta so krepitev usposobljenosti horizontalnih, vsebinskih, inženirskih mrež NVO in zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije iz vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti oziroma splošnejše inženirstva. Prav tako so nadaljnji cilji aktivno prispevati k uveljavljanju civilnega dialoga, oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih politik ter soustvarjanju pogojev in možnosti za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje NVO.

[6] MINVO = mreža inženirskih nevladnih organizacij

Konkretni cilji projekta:

podpora vsebinskim mrežam NVO, da bodo prispevale k bolj usklajenemu delovanju NVO iz vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti na nacionalni ter EU ravni;

podpora vsebinskim mrežam NVO, da bodo zagotavljale strokovna usposabljanja/izobraževanja za ?lane inženirske mreže ter NVO iz vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti;

krepitev sodelovanja NVO iz vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik s podro?ja delovanja mreže inženirskih NVO na nacionalni in EU ravni

promocija vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti, politik, programov ter skupnih aktivnosti vsebinske mreže inženirskih NVO z namenom ozaveš?anja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o klju?nih razvojnih vprašanjih na dolo?enem vsebinskem podro?ju raziskovanja in znanosti ter vlogi in pomenu inženirskih NVO;

podpora usposabljanju in izobraževanju za zaposlene in prostovoljce vsebinskih mrež inženirskih NVO tj. zaposlene in prostovoljce prijavitelja.

Dejavnosti:

a. Informiranje, mreženje, sodelovanje ter povezovanje nevladnih organizacij z dolo?enega vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti na nacionalni in EU ravni:

Informiranje o sektorskih javnih politikah in možnostih vklju?evanja v postopke odlo?anja na nacionalni in EU ravni;

Priprava in posredovanje informacij namenjenih obveš?anju in informiranju inženirskih NVO iz istega vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti (npr. e-novice, brošure, publikacije, predstavitve aktivnosti in dobrih praks delovanja inženirskih NVO iz istega vsebinskega podro?ja);

Vzpostavitev in vzdrževanje spletnih strani ter oz. spletnih portalov (nova e-participativna orodja, aplikacije za iskanje partnerskih organizacij ipd.);

Zbiranje, obdelava, predstavitve registrov/baz podatkov za/o inženirskih NVO iz istega vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti in drugih deležnikih, ciljnih skupinah (npr. register vsebinskih inženirskih NVO, baza projektnih partnerjev ipd.);

Organizacija in izvedba sre?anj in drugih dogodkov inženirskih NVO iz istega vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti z namenom mreženja in pridobivanja novih ?lanov, partnerjev;

Predstavitve in prenos dobrih praks povezovanja, sodelovanja inženirskih NVO iz istega vsebinskega podro?ja (predvsem iz drugih držav EU);

Krepitev sodelovanja z mrežami inženirskih NVO iz istega vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti na EU ravni;

Oblikovanje in uveljavljanje standardov delovanja vsebinske mreže inženirskih NVO (uvajanje sistema kakovosti, strategije delovanja mreže in vklju?evanja v oblikovanje politik, standardi/pravila vklju?evanja v posvetovalna telesa Vlade RS, resornih ministrstev…) ipd.

b. Zagotavljanje strokovnih usposabljanj/izobraževanj za ?lane inženirske mreže ter druge inženirske NVO iz istega vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti:  

Priprava in izvedba strokovnih usposabljanj in izobraževanj za pove?anje usposobljenosti inženirskih NVO na posameznih vsebinskih podro?jih raziskovanja in znanosti s poudarkom na krepitvi veš?in in znanj za vklju?evanje v civilni dialog ter izvajanje javnih storitev oz. pooblastil (npr. zagovorništvo na dolo?enem vsebinskem podro?ju, vodenje kampanj z dolo?enega vsebinskega podro?ja, nove tehnike in veš?ine za vklju?evanje socialno izklju?enih na trg dela – za mreže s podro?ja sociale/usposabljanj in izobraževanj ipd.).

c. Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam:

Organizirana in sistemati?na priprava ter oblikovanje predlogov in priporo?il za spremembo zakonodaje oz. ukrepov na nacionalni ali EU ravni (npr. usklajevanje mnenj/ predlogov inženirskih NVO iz vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti, analiti?na dejavnost za pripravo sprememb zakonodaje ipd.).;

Razvoj ter pilotna izvedba in promocija novih/inovativnih mehanizmov krepitve civilnega dialoga na nacionalni ali EU ravni, prenos in promocija dobrih praks (predvsem iz tujine);

Soustvarjanje pogojev za prenos nalog in pooblastil v izvajanje inženirskim NVO (prenos in uvajanje dobrih praks iz tujine – predvsem države ?lanice EU, priprava in izvedba analiz ter raziskav, razvoj modelov in standardov za opravljanje javnih nalog/pooblastil, identifikacija in predstavitev uspešnih modelov zagotavljanja/izvajanja javnih storitev s strani inženirskih NVO in priprava predlogov ukrepov za prenos javnih nalog v izvajanje inženirskim NVO ipd.).

d. Promocija vsebinskega podro?ja, politik, programov ter skupnih aktivnosti mreže inženirskih NVO z namenom ozaveš?anja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o klju?nih razvojnih vprašanjih na dolo?enem vsebinskem podro?ju raziskovanja in znanosti ter vlogi in pomenu inženirskih NVO:

Na?rtovanje in izvedba razli?nih promocijskih kampanj in drugih dogodkov z namenom ozaveš?anja ter krepitve sodelovanja, partnerstva posebnih javnosti/ciljnih skupin (gospodarstva, javne uprave, medijev) z nevladnimi organizacijami na vsebinskem podro?ju raziskovanja in znanosti ipd..

e. Usposabljanja in izobraževanja za zaposlene in prostovoljce prijavitelja z namenom pove?anja usposobljenosti vsebinskih mrež inženirskih NVO na posameznih vsebinskih podro?jih raziskovanja in znanosti s poudarkom na krepitvi veš?in in znanj za vklju?evanje v civilni dialog ter izvajanje javnih nalog oz. pooblastil:

Udeležba zaposlenih in prostovoljcev vsebinskih mrež inženirskih NVO na izobraževanjih in usposabljanjih iz naslednjih podro?ij:

strokovna usposabljanja/izobraževanja povezana s prenosom javnih nalog in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam;

strateško na?rtovanje;

vodenje in upravljanje inženirskih NVO;

projektni menedžment (priprava in izvajanje projektov, priprava vlog na razli?ne nacionalne in EU razpise, poro?anje o izvajanju projektov, evalvacija projektov);

krepitev veš?in za sodelovanje v civilnem dialogu (vodenje skupinskih procesov, mediacija, tehnike pogajanj, stakeholders management (upravljanje z deležniki v posvetovalnih procesih ipd);

analiza politik;

delovanje državne uprave, evropskih institucij;

javno naro?anje, javne finance, upravni postopki;

pridobivanje sredstev;

komunikacija in sodelovanje z mediji;

uporaba IKT tehnologij in orodij ipd…

 

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si