Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
LGD
PDF natisni E-pošta
Ljubljansko geografsko društvo je stanovsko združenje geografov, ki organizira ekskurzije, predavanja, izdajanje publikacij in druge dejavnosti.

Ime društva in Logotip:

Ljubljansko

geografsko društvo


http://www.lgd-geografi.si/

lgd

Sedež društva:  

LGD - Ljubljansko geografsko društvo

Ašker?eva cesta 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Ljubljansko geografsko društvo (LGD) je stanovska organizacija, ki združuje geografe in geografinje, študente in študentke geografije, kakor tudi vse ljubitelje geografske stroke, zlasti iz osrednjega dela Slovenije. LGD organizira številne dejavnosti - ekskurzije, geografske ve?ere, predavanja - preko celega leta, svojim ?lanom pa zagotavljamo tudi kakovostno geografsko ?tivo.

Kratek opis društva:

Ljubljansko geografsko društvo (LGD) je stanovska organizacija, ki združuje geografe in geografinje, študente in študentke geografije, kakor tudi vse ljubitelje geografske stroke, zlasti iz osrednjega dela Slovenije. Ljubljansko geografsko društvo deluje pod tem imenom in v obstoje?i organizacijski obliki od leta 1984, ?eprav segajo njegove korenine v daljno leto 1922, ko je bil ustanovljen njegov predhodnik, Geografsko društvo Slovenije. V skoraj devetdesetih letih se je omenjena organizacija ve?krat preoblikovala, ljubljansko društvo pa je prevzelo povezovalno vlogo za geografe s širšega ljubljanskega obmo?ja in postalo ?lan pozneje ustanovljene Zveze geografov Slovenije (krovne geografske organizacije v Sloveniji).

LGD organizira številne dejavnosti preko celega leta: strokovna predavanja, geografske ve?ere, mese?ne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah, daljšo prvomajsko ekskurzijo v tujino in krajše oglede geografskih zanimivosti v regiji. Svojim ?lanom zagotavljamo tudi kakovostno geografsko ?tivo (Geografski vestnik, Geografski obzornik, vodni?ke opravljenih ekskurzij in druge priložnostne publikacije), o dogodkih pa ?lanstvo obveš?amo z navadno in elektronsko pošto.

Naloge LGD so:
- pospeševanje raziskovalne dejavnosti v geografiji
- dajanje pobud in sodelovanje pri prou?evanju aktualne geografske problematike
- skrb za uveljavljanje geografije v procesu izobraževanja
- sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju u?iteljev geografije
- dajanje  strokovnih  mnenj o  aktualnih problemih, ki so relevantni z vidika geografske stroke
- vzpodbujanje sodelovanja geografov z drugimi strokami
- skrb za aplikacijo strokovnih spoznanj v družbi
- skrb za popularizacijo geografskih spoznanj med ?lani in v širši družbi
- povezovanje  in združevanje geografov,  strokovnjakov  sorodnih ved in drugih zainteresiranih oseb.

Klju?ne dejavnosti:

organiziranje strokovnih posvetovanj, predavanj, strokovnih geografskih ekskurzij, razstav idr.

izmenjava izkušenj s sorodnimi društvi

sodelovanje v sredstvih javnega obveš?anja pri obravnavanju vprašanj geografije in pouka geografije

sodelovanje v slovenskih in tujih strokovnih publikacijah

izdajanje lastnih strokovnih publikacij v skladu z veljavnimi predpisi

obveš?anje ?lanov o aktualnih problemih stroke

sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s prou?evanjem in pou?evanjem geografije in sorodnih strok

sodelovanje z organizacijami, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in drugimi pri vseh akcijah, ki zadevajo geografijo

izdelovanje geografskih u?nih pripomo?kov

organiziranje strokovnih seminarjev za u?itelje geografije

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Publikacije

Galerija

Dejavnosti

Novice

Kontakt:

Predsednik: Blaž Repe

Telefon:

Faks:

+386 1 200 27 30

+386 1 241 1240

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.lgd-geografi.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si