Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
ZZD Slovenije
PDF natisni E-pošta
Zveza zgodovinskih društev Slovenije: ZZDS je zveza lokalnih in regionalnih društev. Obmo?je delovanja ZZDS je Republika Slovenija. Kot pridruženi, vendar enakopravni ?lani so tudi pripadniki sorodnih združenj v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Društvo je strokovno.

Ime zveze in Logotip:

Zveza zgodovinskih

društev Slovenije

http://www.ff.uni-lj.si/drustva/zzds/

zzd-slovenije

Sedež zveze:  

ZZDS - Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Ašker?eva 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

ZZDS je zveza lokalnih in regionalnih društev. Obmo?je delovanja ZZDS je Republika Slovenija. Kot pridruženi, vendar enakopravni ?lani so tudi pripadniki sorodnih združenj v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Društvo je strokovno.

Kratek opis zveze:

Zveza zgodovinskih društev Slovenije oziroma ZZDS je pravna oseba, ki jo zastopa in zanjo podpisuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali pooblaš?eni ?lan izvršilnega odbora. Delo društva in njegovih organov je javno.
Svoje ?lane obveš?a društvo:
- s pravico vpogleda ?lanov v zapisnike organov društva,
- preko društvenega glasila,
- preko sredstev javnega obveš?anja.
Širšo javnost obveš?a društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveš?anja.

Namen:

- povezovati delo zgodovinskih, muzejskih, arhivskih in sorodnih društev ;
- gojiti in spodbujati zgodovinsko zavest ;
- pospeševati znanstveno in raziskovalno delo na podro?ju zgodovine v Sloveniji in po svetu ;
- sodelovati pri oblikovanju in izvajanju pedagoškega dela na podro?ju zgodovine in sorodnih ved ;
- dajati pobude za zbiranje in ohranjanje kulturne dediš?ine.

Klju?ne dejavnosti:

- v skladu z 59. ?lenom Ustave RS zavzemanje za svobodo in avtonomijo znanstvenega in strokovnega ter pedagoškega dela;

- skrb za varstvo pravic, ki izvirajo iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti;

- prirejanje zborovanj, znanstvenih in strokovnih predavanj, izletov, razstav in podobnih prireditev;

- izdajanje osrednjega glasila Zgodovinski ?asopis, revije Kronika in drugih publikacij. Uredništva periodi?nih in izrednih publikacij delujejo strokovno in finan?no avtonomno. Imenuje jih izvršilni odbor ZZDS;

- dajanje pobud in strokovnih mnenj glede izobraževanja in raziskovanja zgodovine ;

- skrb za knjižnico in za zamenjavo publikacij.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Društva:

- Zgodovinsko društvo Ljubljana
- Zgodovinsko društvo za severno Primorsko
- Zgodovinsko društvo dr. Franca Kova?i?a v Mariboru
- Zgodovinsko društvo v Mariboru
- Zgodovinsko društvo Celje
- Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper
- Zgodovinsko društvo v Ptuju
- Zgodovinsko društvo Bled 1004
- Zgodovinsko društvo za Gorenjsko
- Zgodovinsko društvo Gornja Radgona
- Zgodovinsko društvo v Novem mestu
- Zgodovinsko društvo za Koroško
- Zgodovinsko društvo v Slovenskih Konjicah
- Zgodovinsko društvo za Pomurje
- Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold
- Muzejsko društvo Škofja Loka
- Belokranjsko muzejsko društvo
- Klub slovenskih zgodovinarjev in geografov na Koroškem
- Slovensko rodoslovno društvo
- Društvo u?iteljev zgodovine

 

Glasila

Arhiv

Dokumenti

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

Dr. Egon Pelikan

Gašper Mithans

Tel.:

Fax:

+386 1 241 12 01

+386 1 241 11 97

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.ff.uni-lj.si/drustva/zzds/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si