Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
ZMKS
PDF natisni E-pošta
Zveza moto klubov Slovenije: Pri naši zvezi je dobrodošel vsak posameznik ali klub, ki ima kakršenkoli interes sodelovati v naših aktivnostih za izboljšanje motorističnega vzdušja v Sloveniji.

Zveza moto klubov

Slovenije

http://www.zmks.com/

zmks

Sedež zveze:  

ZMKS - Zveza moto klubov Slovenije

Štrekljeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza moto klubov Slovenije: Pri naši zvezi je dobrodošel vsak posameznik ali klub, ki ima kakršenkoli interes sodelovati v naših aktivnostih za izboljšanje motorističnega vzdušja v Sloveniji.

Kratek opis zveze:

Vse, ki prebirate te naše strani ZVEZE MOTOKLUBOV SLOVENIJE prav lepo pozdravljam. O zvezi MKS lahko veliko preberete na osnovni strani zveze. Jaz pa bi rad poudaril slede?e:

Pri naši zvezi je dobrodošel vsak posameznik ali klub, ki ima kakršenkoli interes sodelovati v naših aktivnostih za izboljšanje motoristienega vzdušja v Sloveniji. Prav vsi motoristi imamo enake težave zato je prav, da s skupnimi mo?mi poizkušamo te ovire premagati. Težave imamo na podro?ju cestninjenja saj pla?ujemo preveliko povra?ilo za uporabo cest v primerjavi z ostalimi udeleženci v prometu. Varnostne ograje so nam smrtno nevarne in še bi lahko našteval. Tudi zavarovalnice nam niso naklonjene pa nam bi morale biti saj smo motoristi njihova dobra stranka. Letni motoristieni prihodek zavarovalnic ni zanemarljiv in je skoraj ?isti dobieek saj smo motoristi STATISTI?NO NAJMANJŠI povzro?itelji nesre?. Tudi država nam do sedaj ni prisluhnila. Se je pa v zadnjem obdobju situacija precej spremenila . Tudi mediji so nam ?edalje bolj naklonjeni saj smo v preteklosti lahko sodelovali v raznih predstavitvah prometne problematike.

Tudi v letošnjem letu smo pripravili bogat program delovanja ZMKS v smeri preventive in problematike prometnih predpisov, ki so dale? od realnosti. Poskrbeti moramo, da bomo vsi udeleženci v prometu enakopravni v vseh pogledih. Na cesti imamo pravico biti varni tudi motoristi in prav MOTORISTI smo tisti, ki najve?krat prvi prisko?imo na pomo? drugim udeležencem v prometu.

Vsem motoristom želim varno vožnjo po naših cestah. Naj vam vožnja nudi veliko lepih trenutkov in vedno sre?no vrnitev domov.

Klju?ne dejavnosti:

Povezovanje ?lanov in društev

Avto moto dejavnost

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Spretnostna vožnja

Problematika parkiriš?

Evropska listina

Popusti za ?lane ZMKS

Zgodovina ZMKS
Nastanek Zveze moto klubov Slovenije
11.11.1995, je ustanovni zbor sprejel sklep o ustanovitvi ZVEZE MOTO KLUBOV SLOVENIJE.

ZVEZA MOTO KLUBOV SLOVENIJE je prostovoljno samostojno nepridobitno združenje moto klubov v Sloveniji. Temelji na na?elu vzajemnoszi in enakopravnosti uveljavljanja interesa ?lanov.

ZVEZA MOTO KLUBOV SLOVENIJE ima sedež na Štrekljevi 3, v Ljubljani.

Osnovni namen ZVEZE MOTO KLUBOV SLOVENIJE je povezovanje ?lanov po Sloveniji, spodbujati njihovo delovanje ter pove?ati tehni?ni nivo delovanja. ZMKS zastopa interese ?lanov pred državnimi in drugimi organi oz. organizacijami. Prav tako ZMKS zastopa svoje ?lane v kontaktih s podobnimi organizacijami v tujini.

ZMKS je sestavljena iz predsedstva (predsednik ali podpredsednik, tajnik, blagajnik in koordinator za tujino), upravnega odbora UO (predsedik ali podpredsednik + šest predstavikov regij), regijskega odbora RO, nadzornega odbora NO.

ZMKS je razdeljena po regijah. Vsaka regija tvori regijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki klubov regije. Vsak regijski odbor ima po enega predstavnika regije s pravico glasovanja v upravnem odboru.

Regije ZMKS so:
· Primorska,
· Dolenjska,
· Ljubljanjsko - Notranjska,
· Gorenjska,
· Spodnje Štajerska,
· Zgornje Štajerska.

?lan ZMKS je lahko vsak registriran MOTO klub iz obmo?ja Republike Slovenije. ?lanstvo v zvezi je prostovoljno.

Predstavnik MOTO kluba, ki želi postati ?lan ZMKS, mora predložiti odlo?bo pristojnega upravnega organa o registraciji kluba, sklep najvišjega organa MOTO kluba, da želi prostovoljno postati ?lan ZMKS in se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili ZMKS in bo pla?al ?lanarino.

Novega ?lana v ZMKS predlaga regija - RO, upravni odbor - UO pa ga sprejme.

Predsednik moto kluba, ki želi postati ?lan ZMKS, poiš?e regijskega predstavnika, ta pa nato skli?e sestanek predsednikov moto klubov regije. Na sestanku predsednik predstavi svoj moto klub, nato pa ostali predsedniki glasujejo o sprejetju novega kluba v ZMKS. Zato, da je novi moto klub sprejet v ZMKS, mora ZA glasovati ve?ina prisotnih. Nato predstavnik regije predlaga novi moto klub za ?lanstvo v ZMKS na upravnem odboru - UO, ki ga nato sprejme.

Vsaka regija izvoli svojega predstavnika in njegovega namestnika. Regija lahko sojega predstavnika in namestnika zamenja kadarkoli, ?e le ta ne deluje v interesu regije.

Najvišji organ ZMKS je ob?ni zbor. Ob?ni zbor sestavljajo predstavniki ?lanov ZMKS. Ob?ni zbor je lahko reden ali pa izreden. Redni ob?ni zbor sklicuje upravni odbor - UO enkrat letno. Izredni ob?ni zbor pa se lahko skli?e po sklepu upravnega odbora - UO, na zahtevo nadzornega odbora - NO ali na zahtevo 1/3 ?lanov ZMKS. Upravni odbor - UO je dolžan sklicati izredni ob?ni zbor v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic. ?e upravni odbor - UO ne skli?e izrednega ob?nega zbora v predpisanem roku, ga skli?e predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni ob?ni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican. O sklicu ob?nega zbora morajo biti ?lani seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Ob?ni zbor je sklep?en, ?e je prisotna ve? kot polovica ?lanov. Posamezni predlogi za razpravo morajo biti poslani upravnemu odboru - UO v pisni obliki, najmanj 8 dni pred sklicem ob?nega zbora. O delu ob?nega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujo?i, zapisnikar in dva overovitelja.

ZMKS lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcijo ustanovi upravni odbor - UO na pobudo ?lanov ZMKS. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili ZMKS. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru - UO.

?lanstvo v ZMKS preneha s prenehanjem delovanja ?lana, s ?rtanjem iz evidence ali z njegovo izklju?itvijo. ?lan prostovoljno izstopi iz ZMKS, ?e upravnemu odboru - UO poda pisno izjavo o izstopu.

ZMKS ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizi?ne ali pravne osebe, ki ZMKS materialno ali kako druga?e pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah ob?nega zbora, nimajo pa pravice odlo?anja.

Kontakt:

Predsednik:

Leopold Punger?ar

Gsm:

+386 41 610 991

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran: http://www.zmks.com/
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si