AAG
PDF natisni E-pošta
Alpe Adria Green deluje v Sloveniji kot društvo v JAVNEM INTERESU. Podprite mednarodno društvo za zaščito narave in okolja Alpe Adria Green. Vsak vaš prispevek nam omogoči boljše delo pri zaščiti narave, okolja in zdravja ljudi.

Ime društva in Logotip:

Alpe Adria Green

http://alpeadriagreen.bravehost.com/

aag

Sedež društva:  

AAG - Alpe Adria Green

Cesta Franceta Prešerna 26

SI-4270 Jesenice

Slogan društva:

Alpe Adria Green je mednarodna nevladna, nepolitična in neprofitna okoljevarstvena organizacija, registrirana kot ekološko usmerjeno društvo, ki deluje v Italiji, Sloveniji, Hrvaškem Bosni in Hercegovini ter Srbiji in ima naslednje cilje.

Kratek opis društva:

Je mednarodna nevladna, nepolitična in neprofitna okoljevarstvena organizacija, registrirana kot ekološko usmerjeno društvo, ki deluje v Italiji, Sloveniji, Hrvaškem Bosni in Hercegovini ter Srbiji in ima naslednje cilje:

· varstvo narave, okolja in zaščita zdravja,
· pridobivanje znanj za obvladovanje ekoloških problemov,
· reševanje propagiranje ekološke dejavnosti
· pomoč društvom in civilnim inciativam na ekološkem področju
· mednarodno sodelovanje na področju varstva narave, okolja in zdravja z ekološkimi organizacijami

AAG je bil ustanovljen z namenom, da poveže zveze društev v državah na območju bivše Jugoslavije, sosednjih državah in v drugi fazi državah na celotnem balkanu.

Namen ustanovitve je povezovanje pri reševanju skupnih ekoloških problemov na tem območju. AAG orje ledino na novih povezavah in novem načinu dela na ekološkem področju. Z tem načinom poskušamo tudi zbliževati ljudi iz različnih jezikovnih in etičnih skupin na drugačen način, ki ni vezan samo na gospodarstvo in denar, da bi v praksi povezali narode v evropski skupnosti pa tudi izven nje.

Prvi uspehi so zelo obetavni saj smo povezali Italjane in Slovence, da so se združili in pričeli z pritski na obe vladi in na evropsko unijo z istimi zahtevami za dosego istega cilja. V preteklosti so se trudili proti izgradnji plinskih terminalov vsak zase, ker pa niso internacionalizirali problema so jih vlade gladko zavrnile in podprle z lažnimi dokumenti investitorje.

Alpe Adria Green bo tožila zaradi izdaje okljevarsvenega dovoljenja na podlagi lažnih dukumentov Italjansko vlado na Upravnem sodišču v Rimu. V AAG nimamo denarja za celoten process, ki vlkjučuje tudi tožbo na EU sodišču. Stroški bodo znašali približno 20.000 EVR. AAG prosi vse, ki ne želite, da se izgradijo plinski terminali v Tržaškem zalivu, za finančno pomoč.

AAG deluje v skrbi za razvoj kakovosti življenja, ki temelji na uveljavljanju pravilnega človekovega odnosa do okolja in narave, etičnih vrednot ter spoštovanju vsega življenja in odgovornosti zanj, s ciljem ozavestiti ljudi glede trajnega pomena varovanja okolja in narave za sedanje in prihodnje rodove.

Ključne dejavnosti:

organizacije za varstvo okolja in narave zaradi skupnega nastopanja pri širjenju in poglabljanju pravilnega odnosa do zdravega okolja in narave;

usmerja in delo članov organizacij, sodeluje pri njihovem strokovnem usposabljanju, nudi pomoč pri načrtovanju in izvajanju posameznih nalog in projektov;

sodeluje pri uveljavljanju okoljske vzgoje kot sestavnega dela rednega izobraževanja od osnovne do visokih šol, pri programih izvenšolskih aktivnosti in drugih oblikahizobraževanja (tečaji, predavanja, predstavitve projektov) ter skrbi za informiranje in izobraževanje preko sredstev javnega obveščanja;

sodeluje pri sprejemanju predpisov na področju varstva okolja in narave, ohranjanja narave in urejanja prostora ter opozarja na dosledno nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in nad izrečenimi ukrepi pri varovanju okolja in narave;

se vključuje v postopke priprave prostorskih aktov in v presoje njihovih vplivov na okolje in naravo;

obvešča javnost o svojih stališčih do odprtih in nerešenih vprašanj človekovega okolja in narave;

spodbuja kulturno, raziskovalno, ekološko, prosvetno in založniško dejavnost na področju varstva okolja in narave;

spremlja in preučuje pojave onesnaževanja in poseganja v prostoru, zavzema načelna stališča ter daje pobude in smernice za reševanje problemov varstva okolja in narave;

sodeluje v javnih razpravah, strokovnih posvetih in kongresih o varstvu okolja in narave;

sodeluje z državnimi organi, javnimi službami in gospodarskimi subjekti ter jih opozarja na zdravju škodljiva delovanja na njihovem območju ali pri proizvodnem procesu;

sodeluje pri pripravi in uresničevanju programov, strategij oziroma drugih dokumentov trajnostnega razvoja v ter pristojnim državnim organom, lokalnim skupnostim in nosilcem javnih pooblastil predlaga ukrepe za:

izboljšanje varstva zraka, vode, zemlje in ekosistemov ter ukrepe za spodbujanje varčevanja z naravnimi viri;

spodbujanje uvajanja čistih tehnologij, ki bodo gospodarstvu zagotavljale lasten obstoj in razvoj ter ne bodo neugodno vplivale na okolje in naravo;

omogočanje kakovosti življenja v mestih in na podeželju, njuno medsebojno skladnost in povezanost z naravnim okoljem in naravo;

zniževanje obremenjevanja okolja in narave, ki nastaja pri proizvodnji, prometu, porabi in energetiki;

spodbujanje sonaravnega kmetijstva, pridelave zdrave in kakovostne hrane, ohranjevanje plodnosti tal, nadzorovane porabe umetnih gnojil in pesticidov ter spodbujanje humanega odnosa v vzreji domačih živali;

varovanje gozdov in kmetijskih zemljišč;

ohranjanje izjemne biološke in krajinske pestrosti ter bogate kulturne in naravne dediščine.

Prizadeva si za sodelovanje z drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami s področja varstva okolja in narave z namenom usklajevanega delovanja za koristi varstva okolja in narave ter si prizadeva pridobiti status zveze društev v javnem interesu.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Na osnovi dolgoročnega ALPE ADRIA GREEN v letu 2009, 2010 in pristopnih članic in iz njih izhajajočih nalog bomo v letu 2009 in 2010 dejavni na naslednjih prednostnih področjih:

1. Vzpostavili bomo organizacijsko mrežo podružnic AAG in sekcij ter krepili delovanje AAG. Spodbujali bomo prebivalce, da se vključijo v ekološko gibanje in ustanavljali organizacijske oblike dela na terenu, razširjali možnosti posameznega in kolektivnega članstva v AAG-u.
2. Komisije pri AAG bomo ukrepili z strokovnjaki in aktivisti.
3. Sodelovali z lokalnimi društvi za varstvo okolja in narave, lokalnimi občinami, predstavniki ministerstev....
4. Vzpostavili in nadaljevali mednarodne stike s sorodnimi ekološkimi, zdravstvenimi in mirovnimi gibanji, fundacijami in strankami (Greenpeace, REC, ICASA, Prijatelji planeta, Antiatom, Mladi Evrope, Milieu Defensie, itd.).
5. Posredovali javne pobude, predloge in zahteve ustreznim državnim institucijam o vseh spornih ekoloških vprašanjih.
6. Pričeli bomo izdajati časopis V SOŽITJU Z NARAVO, ter prenovili elektronske informacije.
7. Izvajali projekt EKOLOŠKE PATRULJE, kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje .
8. Sodelovali s posameznimi poslanci in strankami v parlamentih glede ekoloških vprašanj in zahtevali poseben status v EU.
9. Sodelovali z upavami podjetij, ki onasnežujejo naravo in poizkusili na civiriziran način z mediacijami rešiti odprta vprašanja.
10. Vodili akcijo odstranitve črnih odlagališč, organizirali lastne čistilne akcije spomladanskega urejanja in okolja v okviru projektov "Moja država- lepa, urejena in čista"
11. Pripravili in izvajali ekološke akcije v okviru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje (22.04.), dneva varstva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne dneve (vode, hrane, dan brez avta, boja proti kajenju, AIDS-u itd.).
12. Pripravili bomo posvet o narodnih parkih
13. Pripravili in izvajali projekte okoljske vzgoje odraslih in mladine.
14. Nadaljevali z mesečno akcijo »ČRNA LISTA«, na kateri bomo objavili najbolj neekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove.
15. Organizirali bomo protestne in druge akcije, če ne bomo mogli doseči ciljev z mediaciskimi metodami in razgovori.
16. Sodelovali bomo z lakalnimi občimami pri izkanju rešitev za centralna odlagališča odpadkov.
17. Povečali bomo boj proti podnebnim spremembam z raznimi protesnimi akcijami, če bo potrebno pa tudi z blokado prometa, delovanja tovaren, ....
18. Uspostavili bomo intervencisko skupino, ki bo delovala v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezala vse podružnice, da čim prej reši problem.
19. Ščitili bomo območja, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih
20. Sodelovali bomo z vsemi verskimi in drugimi skupnostmi, ki med drugim delujejo tudi na ekološkem področju.
21. Na internetu bomo pričeli izvajati seminarje in izobraževanja za občane
22 .Sodelovali in pomagali pri pripravi lokalnih agend za občine in drugih okoljskih projektih (sevanja, vetrne elektrarne, odlagališča, ČN …).
23. Podelili priznanje AAG-a ekološko neoporečnim tovarnam, avtoremontnim, avtoservisnim delavnicam, ......
24. Pričeli izvajati mednarodno upozorilno akcijo »prižgimo sveče za naše okolje«
25. Kadidirali bomo na državnih in mednarodnih projektih.

Sestavni del programskih osnov za leto 2009 in 2010 bodo tudi programi, ki jih pripravijo Podružnice v posameznih državah, članice, sekcije oziroma projektne skupine AAG.

Kontakt:

Predsednik:

Vojko Bernard

Telefon:

Gsm:

+386 4 583 66 40

+386 51 311 450

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://alpeadriagreen.bravehost.com/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si