Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
ZTK Nova Gorica
PDF natisni E-pošta
Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica je zveza društev in njihovih asociacij s podro?ja tehni?ne kulture. Ima starus društva, ki deluje v javnem interesu. Je relativno stara organizacija, saj smo v letu 2006 praznovali že 60 let delovanja.

Ime društva in Logotip:

Zveza za tehni?no kulturo

Nova Gorica

http://www.zotks.si/

ztk-n-g

Sedež društva:  

ZOTKS - Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica

Sedejeva 6

SI-5000 Nova Gorica

Slogan društva:

ZOTKS je zveza društev in njihovih asociacij  s podro?ja tehni?ne kulture. Ima starus društva, ki deluje v javnem interesu. Je relativno stara organizacija, saj smo v letu 2006 praznovali že 60 let delovanja.

Kratek opis društva:

Zveza za tehni?no kulturo Slovenije / Nova Gorica - ZOTKS je zveza društev in njihovih asociacij s podro?ja tehni?ne kulture, katere za?etki segajo v leto 1946. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Vizija

ZOTKS je ozaveš?ena družba, ki bo tehniko in njen napredek razumela in uporabljala tako, da ji bo le-ta zagotavljal blagostanje, a tudi trajen obstoj ?loveštva in njegovega naravnega okolja.

Poslanstvo

ZOTKS je popularizacija znanosti in razvoj ter uveljavljanje tehni?ne kulture, izobraževanje ter vzpodbujanje - predvsem mladih - k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju ter odkrivanju in uporabi ?loveku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehni?nih dognanj.

ZOTKS je zveza društev in njihovih asociacij  s podro?ja tehni?ne kulture. Ima starus društva, ki deluje v javnem interesu. Je relativno stara organizacija, saj smo v letu 2006 praznovali že 60 let delovanja. Ve? o  za?etkih si lahko preberete v zgodovini organizacije. 
V tem ?asu  smo mnoge generacije nau?ili tehni?nih veš?in in reševanja problemov. Zotks je bila med pionirji ra?unalništva v Sloveniji, tiso?i so so šli skozi dodatno u?enje veš?in raziskovalnega dela, ve? kot dvajset let prispevamo k uporabi logike v vsakdanjem življenju in mnigim mladim smo omogo?ili dodatno plemenitenje znanja na številnih raziskovalnih taborih, delavnicah in šolah. Podro?ja našega delovanja so še kemija, biologija, vsa podro?ja tehnike (elektronika, robotika, konstruktorstvo, tehnologije obdelav matrialov,...) in modelarstvo.
Svoje dosežke in aktivnosti radi predstavimo na najrazli?nejših doma?ih sejemskih prireditvah, predvsem pa na  mednarodnem podro?ju, kjer smo ?lani številnih podobnih asociacij, ki delujejo v svetu. Imamo lepe uspehe na mednarodnih olimpiadah znanja, raziskovalnega dela in predstavitvah tehni?nih projektov.

Klju?ne dejavnosti:

Vzpodbujati in razvijati inovativnost, tehniško ustvarjalnost, konstruktorstvo in raziskovalno dejavnost;

širiti znanje o sodobnih znanstvenih in tehni?nih dosežkih ter vzpodbujati njihovo uporabo, ki zagotavlja trajnostni razvoj in varovanje naravnega okolja;

Odkrivati nadarjene mlade ljudi in podpirati ter vzpodbujati razvoj njihovih sposobnosti tako v šoli kakor tudi izven nje;

Prispevati h kvalitetni in u?inkoviti tehni?ni vzgoji mladine v šolah, ki bo temeljila predvsem na pridobivanju uporabnega znanja;

Pospeševati in popularizirati ljubiteljske dejavnosti na razli?nih podro?jih tehnike;

Prispevati k ozaveš?anju mladih za zmanjševanje dejavnikov tveganj, katerim so mladi sicer izpostavljeni v družbi;

Prispevati k zagotavljanju ustreznejšega položaja in pogojev delovanja nevladnih organizacij.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Zgodovina:

Za?etki ZOTKS in s tem organiziranega delovanja na podro?ju tehni?ne kulture segajo ve? kot sto let nazaj, ko je bil v Ljubljani ustanovljen prvi foto klub. Za?etek organizacije pa sega v leto 1946, ko je bila v okviru Fizkulturne zveze ustanovljena Komisija za tehniko in šport. Že v letu 1948 je bila ustanovljena samostojna organizacija Ljudska tehnika Slovenije, ki se je v letu 1972 preimenovala v Zvezo organizacij za tehni?no kulturo Slovenije.

V petdesetih letih delovanja je organizacija dala neprecenljiv prispevek h gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije, predvsem pri tehni?ni vzgoji mladih, širjenju in popularizaciji znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvigu tehni?ne kulture med prebivalstvom nasploh. V tem ?asu je povezovala, usklajevala in vzpodbujala delo društev in organizacij na podro?jih: radioamaterstva, brodarstva, modelarstva, letalstva, jamarstva, potapljaštva, jadralstva, društev ljudske tehnike, astronavtike in raketarstva, izumiteljstva, avto - moto in foto-kino dejavnosti, šoferjev in avtomehanikov in kmetijsko tehni?ne dejavnosti.
Ljudska tehnika oz. ZOTKS je vodila vrsto akcij, ki so imele poseben pomen v posameznem obdobju in stopnji tehnološkega razvoja, kot so uvajanje elektrifikacije, ra?unalniško opismenjevanje in drugo.

Z gotovostjo lahko trdimo, da je bil v razli?ne akcije in oblike delovanja ZOTKS in njenih ?lanic v preteklih 50 letih vklju?en vsaj vsak tretji prebivalec Slovenije.

Posebno pomembno pionirsko vlogo je ZOTKS imela pri uvajanju sodobne ra?unalniške informatike v vse segmente slovenske družbe.

Nagle družbene spremembe v zadnjih nekaj letih so ZOTKS postavile pred nove probleme. Potrebno je bilo urejati vrsto nedore?enih vprašanj delovanja asociacij civilne družbe. Zaradi tega je ZOTKS pri?ela program svoje organizacijske in vsebinske prenove.

Publikacije

Dokumenti

Delovna skupnost

Regionalni centri

Fotogalerija

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

Gojmir Mozeti?

Jakob ?eferin

Telefon:

[/]

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zotks.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si