Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DKS
PDF natisni E-pošta
Društvo koloristov Slovenije (ang. Slovenian Colorists Association - SCA, ne. Verein der Coloristen Sloweniens - VCS) s kratico DKS, je strokovno prostovoljno samostojno nepridobitno društvo, ustanovljeno s ciljem, da aktivno sodeluje pri raziskovanju, razvoju, standardizaciji, uporabi in izobraževanju s podro?ja bare, koloristike in barvne metrike v R Sloveniji.

Ime društva in Logotip:

Društvo koloristov

Slovenije

http://www.dks-drustvo.si/

dks

Sedež društva:  

DKS - Društvo koloristov Slovenije

Vetrinjska ulica 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Društvo koloristov Slovenije (ang. Slovenian Colorists Association - SCA, ne. Verein der Coloristen Sloweniens - VCS) s kratico DKS, je strokovno prostovoljno samostojno nepridobitno društvo, ustanovljeno s ciljem, da aktivno sodeluje pri raziskovanju, razvoju, standardizaciji, uporabi in izobraževanju s podro?ja bare, koloristike in barvne metrike v R Sloveniji.

Kratek opis društva:

Društvo koloristov Slovenije (ang. Slovenian Colorists Association - SCA, ne. Verein der Coloristen Sloweniens - VCS) s kratico DKS, je strokovno prostovoljno samostojno nepridobitno društvo, ustanovljeno s ciljem, da aktivno sodeluje pri raziskovanju, razvoju, standardizaciji, uporabi in izobraževanju s podro?ja bare, koloristike in barvne metrike v R Sloveniji.

Društvo je vklju?eno tudi v mednarodne asociacije: AIC (Association Internationale de la Couleur, DfwG (Deutsche farbwisenschaftliche Gesellschaft, e.V.), IFATCC (International Federation of Association of Textile Chemists and Colourists) in preko svojih ?lanov aktivno sodeluje z CIE (Commission Internationale de l'Eclairage, DFZ (Deutsches Farbenzentrum) in drugimi inštituti, univerzami in ustanovami, ki se ukvarjajo z barvo.

Društvo povezuje in vklju?uje strokovnjake iz Slovenije in tujine, ki se ukvarjajo z znanostjo o barvi (fizika, kemija, fiziologija, psihologija barve) z barvo metriko, oblikovanjem barve, z barvnim upravljanjem, z barvo v razli?nih podro?jih: arhitekturi, umetnosti, grafiki, zdravstvu, v tehnologiji, proizvodnji tekstilij, polimerov, premazov.

Zaradi multidisciplinarnosti je društvo razdeljeno v sekcije s podro?ja: · arhitekture, · likovne umetnosti, · oblikovanja, · grafike in papirja, · polimerov, · premazov, · psihologije barve, · tekstilstva, · medicine.

Klju?ne dejavnosti:

sodelovanje ?lanov pri raziskovanju, razvoju, uporabi in izobraževanju v R Sloveniji in tujini in na podro?ju barve, koloristike in barvne metrike,

v?lanitev v mednarodna združenja in zveze društev oz sodelovanje s temi združenji in drugimi tovrstnimi institucijami,

obravnavanje in sprejemanje izsledkov raziskav, razvoja, uporabe in izobraževanja na podro?ju barve, koloristike in barvne metrike v R Sloveniji in tujini,

obravnavanje izobraževalnih programov s podro?ja barve, koloristike in barvne metrike za srednje in visoke šole, podiplomske stopnje študija in dopolnilne izobraževalne programe,

pospeševanje strokovne publicisti?ne dejavnosti med ?lani, z namenom in ciljem uveljavitve pomena izsledkov znanosti o barvi, koloristiki in barvni metriki v sferi razvoja uporabe in izobraževanja,

sodelovanje ?lanov pri pripravi in nenehnem posodabljanju predpisov pri Uradu za standardizacijo in meroslovje R Slovenije,

sodelovanje pri izdelavi doma?e terminologije in strokovne literature,

organiziranje in izvedba strokovnih posvetovanj, seminarjev in simpozijev s podro?ja barve, koloristike in barvne metrike, ekskurzij in drugih oblik strokovnega in izobraževalnega dela za ?lane,

obveš?anje javnosti o dosežkih raziskav, razvoja in uporabe in izobraževanja s podro?ja barve, koloristike in barvne metrike,

izdajanje strokovnih publikacij za ?lane in širšo javnost,

organiziranje rekreativnih in športnih akcij za ?lanstvo in med ?lanstvom,

izvajanje drugih društvenih nalog, ki zadevajo interese ?lanov

Društvo je doslej organiziralo 5 mednarodnih posvetovanj z naslovom "Barva in barvna metrika", ve? strokovnih seminarjev, predavanj. ?lani DKS so pripravili izdajo Slovarja "Barvna metrika" v 5 jezikih. Svojo aktivnost objavlja DKS v strokovnih ?asopisih "Grafi?ar" in "Tekstilec" in v ob?asnih izdajah svojega "Glasila".

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Ljudje

Program

Povezave

Kontakt:

Predsednik:

Vojko Poga?ar

Telefon:

[/]

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.dks-drustvo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si