Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
ZDVIS
PDF natisni E-pošta
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se združujejo ob?inska, medob?inska in regionalna društva varnostnih inženirjev in deluje na obmo?ju Republike Slovenije.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društev varnostnih

inženirjev Slovenije

http://www.zveza-dvis.si/

zdvis

Sedež zveze:  

ZDVIS - Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije

Mikloši?eva 38/III

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se združujejo ob?inska, medob?inska in regionalna društva varnostnih inženirjev in deluje na obmo?ju Republike Slovenije.

Kratek opis zveze:

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je zveza v katero se združujejo ob?inska, medob?inska in regionalna društva varnostnih inženirjev in deluje na obmo?ju Republike Slovenije.

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije sodi med stanovska združenja z dolgo tradicijo. S spoznavanjem druga?nih potreb o zagotavljanju ustrezne ravni varnosti pri delu v podjetjih in drugih organizacijah se je pri?el tudi intenzivnejši razvoj stroke varnosti pri delu. Rast industrializacije, uvajanje novih tehnologij ter s tem povezanih novih, in do tedaj še neznanih, nevarnosti pri delu so bile podlage za ustanovitev študijskega programa o varnosti pri delu. Prvi diplomanti varstva pri delu, strokovni delavci v podjetjih in drugi strokovni delavci so spoznali koristnost povezovanja v poklicno združenje v katerem bi lažje uveljavljali strokovne interese.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se je zadnjih nekaj letih pove?al interes za povezovanje varnostnih inženirjev in drugih strokovnih delavcev, ki se ukvarjamo z varnostjo in zdravjem pri delu. K temu prispeva ?edalje odgovornejši in zahtevnejši pristop do obvladovanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih in drugih organizacijah. Pomemben prispevek za še uspešnejše poklicno povezovanje je tudi vse bolj >evropsko< naravnana slovenska pravna urejenost, še zlasti pa je na to vplivalo sprejetje dopolnitev zakona o varnosti in zdravju pri delu leta 2000 . Nove strokovne podlage, ki jih uveljavljamo s tem dopolnjenim zakonom razumemo tudi kot svojevrstno priznanje stroki.

Za spodbujanje strokovnega razvoja in promocijo stroke varnosti in zdravja pri delu v širši javnosti je Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije na redni skupš?ini leta 1996 v Portorožu ustanovila Fundacijo Avgusta Kuharja. Temeljni namen ustanovitve Fundacije Avgusta Kuharja je bil podeljevanje nagrad in priznanj strokovnjakom za izjemne dosežke na podro?ju varnosti pri delu.

Upravni odbor Fundacije letos tako že osmi? podeljuje zaslužnim strokovnjakom s podro?ja varnosti pri delu nagrado in priznanja Avgusta Kuharja za njihove izjemne dosežke. Na skupš?ini Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije leta 2000 je bilo sklenjeno, da bo Fundacija Avgusta Kuharja podeljevala še dodatno nagrado in sicer za najboljšo diplomsko delo diplomiranega varnostnega inženirja. S tem smo pove?ali zanimanje študentov varnosti pri delu za izdelavo še bolj poglobljenih diplomskih del, ki pomembno prispevajo k razvoju in dvigovanje strokovne ravni varnosti pri delu.

Prepri?ani smo, da imata Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije in Fundacija Avgusta Kuharja prevladujo? vpliv pri uveljavljanju stroke varnosti pri delu v Republiki Sloveniji. Kljub temu z doseženim še nismo zadovoljni. Skupaj z drugimi strokovnimi javnostmi nenehno iš?emo izzive in na?ine za še boljše strokovno uveljavljanje. Dodatna dopolnitev teh aktivnosti je ustanovitev Zbornice varnosti in zdravja pri delu v letu 2000. Z njenim delovanjem smo še aktivneje povezali strokovne delavce na podro?ju varnosti in zdravja pri delu v samostojno poklicno organizacijo.

Klju?ne dejavnosti:

Strokovno usposabljanje

Varstvo pri delu

Zbornica varnosti

Zdravje pri delu.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Poslanstvo

Po ustanovitvi prvih dveh strokovnih društev na podro?ju varnosti pri delu v sredini 60. let se je dokaj hitro pokazala potreba po koordiniranju aktivnosti in medsebojnem sodelovanju. Takratna Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov (ZVIT) RS je bila ustanovljena kot koordinacijski odbor, v katerem so po potrebi sodelovali takratni predsedniki DVIT Ljubljana, DVIT Maribor, DVIT Celje in od leta 1973 dalje novoustanovljeni DVIT Koper … Pobudniki za ustanovitev ZVIT RS so bili tisti, ki so tudi sodelovali pri ustanovitvi DVIT Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno leta 1955. Na prvem sestanku so se predstavniki ZVIT RS dogovorili, da bo osnovna naloga zveze usposabljanje strokovnjakov in delavcev s podro?ja varnosti pri delu.

Za?eli so z izobraževanjem strokovnih delavcev v podjetjih, zlasti tehnologov, mojstrov, vodij razli?nih poklicev oz. dejavnosti, delavcev v proizvodnji in storitvah. Za varnostne inženirje in tehnike je Zveza organizirala vrsto seminarjev, te?ajev.

Naši ?lani so se za?eli udeleževati mednarodnih zborov strokovnjakov s tega podro?ja. Gonilna sila je izvirala zlasti iz zaposlenih na Zavodu RS za varstvo pri delu. Rezultat tega delovanja je bila tudi ustanovitev šole (Višja tehniška varnostna šola), ki še danes po vseh spremembah izobražuje strokovnjake s tega podro?ja. Mariborsko društvo je ustanovilo Institut za varstvo pri delu Maribor, ki tudi še danes opravlja strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu. Za podro?je izobraževanja varnostnih inženirjev je zveza organizirala strokovne posvete in simpozije, ki so zagotavljali izmenjavo izkušenj.

Z razvojem zveze so se pojavile tudi potrebe po sodelovanju pri delu z drugimi asociacijami inženirjev in usklajevanju skupnih nalog ter akcij društev varnostnih inženirjev pri oblikovanju stališ? strokovne javnosti. Z ustanovitvijo Zbornice varnosti in zdravja pri delu je Zveza društev varnostnih inženirjev uspešno zaklju?ila aktivnosti na podro?ju povezovanja te dejavnosti v celoto na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Poslanstvo Zveze se v vseh letih dela ni spremenilo. Spremenili so se pogoji dela, na?ini in oblike delovanja ter v posameznih obdobjih tudi intenzivne aktivnosti na posameznih podro?jih. Z ustanovitvijo Fundacije Avgusta Kuharja se želimo zahvaliti in dati priznanje najzaslužnejšim posameznikom za izjemne dosežke na podro?ju varnosti in zdravja pri delu, vzpodbuditi strokovne sodelavce k inovativnejšim pristopom na podro?ju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter javnosti predstavljati pomembnost stroke pri kakovostnejšem življenju posameznega delavca v slovenskih podjetjih.

Zveza društev varnostnih inženirjev si bo tudi v bodo?e z veliko mero angažiranosti prizadevala za nenehno strokovno izpopolnjevanje svojih ?lanov in drugih zainteresiranih ter si prizadevala za dvigovanje splošne varnostne kulture med zaposlenih v slovenskih podjetjih.

Še bolj kot doslej pa si Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, ki preko regijskih društev in sekcij združuje preko 850 strokovnih delavcev na podro?ju varnost in zdravja pri delu, v bodo?e želi tvornejšega sodelovanja pri oblikovanju normativnega dela s podro?ja varnosti in zdravja pri delu

Kontakt:

Predsednik:

Janez Fabijan

Telefon:

Gsm:

+386 1 230 28 23

+386 41 884 678

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zveza-dvis.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si