SDDE
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za daljinsko energetiko: Temeljni namen društva je povezati podjetja in posameznike, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani z daljinsko energetiko in ustvariti pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanje ter sodelovanje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

daljinsko energetiko

http://www.sdde.si/

sdde

Sedež društva:  

SDDE - Slovensko društvo za daljinsko energetiko

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Temeljni namen društva je povezati podjetja in posameznike, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani z daljinsko energetiko in ustvariti pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanje ter sodelovanje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Kratek opis društva:

Slovensko društvo za daljinsko energetiko je nastalo 6. marca 1998 na pobudo slovenskih podjetij, ki v Sloveniji delujejo pri distribuciji plina, daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja. Po nekaj letih je društvo k sodelovanju privabilo tudi tuje strokovnjake, ki vsak po svoje pomagajo razširjati meje domačega znanja o energetiki.

Temeljni namen društva je povezati podjetja in posameznike, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani z daljinsko energetiko in ustvariti pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanje ter sodelovanje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Področja delovanja društva, katerega glavni projekt je vsako leto izvedba srečanja o daljinski energetiki, se nenehno širijo. Daljinskemu ogrevanju, ki je bilo glavna tema pred nekaj leti, ob bok stopa daljinsko hlajenje, poleg tega pa postajajo vedno bolj aktualna vprašanja, katere vire uporabljati, kateri so dostopni in kateri okolju prijazni. Izzivov v energetiki je tako več kot dovolj!

Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Na ta način se zagotavlja stalna povezanost med distributerji energije in končnimi uporabniki na eni strani ter distributerji energije in ostalimi podjetji, ki ustvarjajo robne pogoje za učinkovito izvajanje distribucije, na drugi strani. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu sekcije zunanje sodelavce. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za večjo učinkovitost dela po posameznih področjih ima Slovensko društvo za daljinsko energetiko tri delovne sekcije:

 • Distribucija plina
 • Daljinsko ogrevanje
 • Daljinsko hlajenje

Ključne dejavnosti:

prizadevanje za strokovno raven dela društva z upoštevanjem slovenskega znanja, izkušenj ter izdelkov,

vzpodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva,

sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem daljinske energetike,

sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s standardizacijo in tehničnimi predpisi,

vzpodbujanje članov in širše javnosti za zaščito okolja in učinkovito rabo energije,

sodelovanje pri snovanju energetske strategije Slovenije.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj natančneje opredeljenih ciljev in dejavnosti društva.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

PROGRAM DELA:

Program dela društva vsebuje različne strokovne dejavnosti s ciljem kvalitetnejše oskrbe potrošnikov z različnimi vrstami energije, njihovo racionalno rabo in delo na področju varstva okolja. Društvo si prizadeva vzpostaviti strokovno raven dela z upoštevanjem slovenskega znanja in izkušenj ter spodbuja člane k strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Društvo uresničuje zastavljene cilje z organizacijo strokovnih seminarjev in posvetovanj, z izdajanjem strokovne literature in preko stalnega obveščanja o dejavnostih in možnostih za vključevanje v delo društva.

 

ČLANSTVO:

Član Slovenskega društva za daljinsko energetiko lahko postane vsaka fizična oseba, ki se ukvarja neposredno ali posredno z dejavnostjo na področju daljinske energetike. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačati članarino.

Društvo ima:
• redne člane,
• častne člane,
• podporne člane ter
• člane juniorjev.Vabimo Vas, da postanete naš član. Izpolnite priloženo pristopnico in jo pošljite na naslov društva.

Redni član
Za rednega člana SDDE se lahko sprejme fizična oseba, ki podpira v statutu omenjene cilje društva. O sprejemu odloča izvršni odbor.

PREDNOSTI INDIVIDUALNEGA ČLANSTVA V SDDE
• Člani SDDE imajo prednosti in ugodnosti pri udeležbi na strokovnih seminarjih, forumih in delavnicah v organizaciji SDDE ali organizacij katerih član je SDDE.
• Člani so redno obveščeni o dejavnosti društva in možnostih za sodelovanje preko glasila društva, spletne strani društva in preko individualnih obvestil.
• Člani imajo prost dostop do knjižnice društva s strokovno literaturo, zborniki in strokovnimi revijami.
• Člani društva imajo možnost za povezovanje s strokovnjaki doma in v tujini ter izmenjavo znanja in izkušenj.
• Člani društva se lahko vključujejo v delo sekcij društva.Častni član

Častni član SDDE lahko na predlog izvršnega odbora in s sklepom občnega zbora postane redni član društva, ki je v društvu najmanj 10 let. Častno članstvo podeli društvo za splošne zasluge pri upravljanju društva ali za izredne znanstvene ali strokovne dosežke na področju daljinske energetike.Podporni član

Podporni člani SDDE lahko postanejo ustanove, podjetja in osebe. Višino letne podpore društvu določi izvršni odbor.
Pravice podpornega člana društva določa 10 člen statuta SDDE (odstavek b do e).

PREDNOSTI PODPORNEGA ČLANSTVA V SDDE
• Predstavniki podpornega člana imajo ugodnosti pri udeležbi na strokovnih seminarjih, forumih in delavnicah v organizaciji SDDE ali organizaciji združenj katerih član je SDDE.
• Podporni člani imajo možnosti za promocijo dejavnosti podjetja in proizvodnega programa na dogodkih v organizaciji društva in preko glasila društva.
• Predstavniki podpornih članov lahko sodelujejo pri analizah in spremljajo delo sekcij društva, se vključujejo v strokovne projekte in koristijo rezultate dela sekcij.
• Podporni člani lahko sodelujejo z domačimi in mednarodnimi organizacijami, katerih član je SDDE ter podjetji na področju daljinske energetike s katerimi SDDE sodeluje.
• Podporni člani lahko koristijo bazo podatkov in strokovno pomoč društva in organizacij katerih član je SDDE.
• Podpori člani lahko sodelujejo pri oblikovanju programa dela društva in vplivajo na izbiro področij in tem za delo sekcij društva.
• Podporni člani so redno obveščeni o aktualnih dogodkih doma in v tujini preko glasila društva, spletne strani društva in s poročili udeležencev iz najodmevnejših dogodkov na področju daljinske energetike.
• Podporni člani imajo možnost za sodelovanje s podjetji in organizacijami s katerimi SDDE sodeluje ter za prenos znanja in izkušenj na rednih forumih in srečanjih.
• Podporni člani imajo prost dostop do knjižnice društva s strokovno literaturo, raziskovalnimi nalogami, zborniki, strokovnimi revijami, članki in projekti izdelanimi s strani SDDE ali organizacij katerih član je SDDE.
• Podporni člani imajo možnost za odpiranje problematike in iniciranje strokovnih problemov v reševanje društvu. Po potrebi se lahko koristi baze podatkov, knjižnice in strokovno pomoč organizacij katerih član je SDDE.

Član junior
Član junior je lahko oseba, ki se izobražuje na Univerzi, Visoki šoli ali strokovni šoli in se kasneje včlani v redno članstvo. Ne plačuje nobene članarine. Zanj skrbi društvo in ima le pravico sodelovati na tehnično-znanstvenih prireditvah društva.


Sprejem v članstvo
Za sprejem v članstvo je potrebno izpolniti pristopnico, ki jo na zahtevo pošlje predstavnik administracije skupno s statutom društva. S predložitvijo sprejema statuta, potrdi predstavnik administracije sprejem v članstvo pisno. Podpis na prijavi pomeni sprejem statuta društva.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Alojz Poredoš

Telefon:

Telefon:

Faks:

+386 1 425 47 57

+386 1 421 53 80

+386 1 426 10 42

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.sdde.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si