Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 26 Avgust 2010 08:08    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Ra?unalništvo in informatika sta relativno mladi podro?ji strokovnega in znanstvenegaeNovice_picture1 delovanja, ki pa sta se v Sloveniji za?eli organizirati skoraj hkrati kot v najrazvitejših državamh. Dokaz za to je svetovni ra?unalniški kongres IFIP (WCC), ki je bil v Ljubljani leta 1971 in je bistveno vplival tako na razvoj raziskovalne dejavnosti kot tudi na razvoj uporabe novih tehnologij. Krog informatikov, ki je organiziral kongres in ki pomeni pionirsko generacijo v slovenski informatiki, je leta 1976 ustanovil tudi Slovensko društvo INFORMATIKA (SDI).

SDI povezuje vsa okolja, kjer se odvija raziskovalno in razvojno delo v ra?unalništvu in informatiki ter skrbi za razširjanje zavesti in uporabe nove informacijske tehnologije. Vloga društva na raziskovalnem podro?ju je posebej opazna v naslednjih vidikih njegovega delovanja:

 

 

• izdajanje znanstvene in strokovne periodike (reviji Informatica in Uporabna informatika) ter zbornikov s posvetovanj;
• organizacija in izvedba znanstvenih sestankov in strokovnih sre?anj (Dnevi slovenske informatike, mednarodni znanstveni simpozij s podro?ja operacijskih raziskav, Informatika v javni upravi, znanstveni sestanki v sodelovanju z IFIP);
• zastopanje slovenskega ra?unalništva in informatike v mednarodnih strokovnih/znanstvenih združenjih (svetovna federacija društev informatikov IFIP, evropsko združenje nacionalnih društev informatikov CEPIS, regionalno telo Information Technology Standing Regional Committee (IT STAR), mednarodna zveza za operacijske raziskave (IFORS), Evropska zveza za operacijske raziskave (EURO), ECDL Foundation);
• delovanje specializiranih sekcij in delovnih skupin v okviru društva (za operacijske raziskave, za strokovno terminologijo, seniorjev, za zgodovino, za informacijske sisteme);
• razvoj in urejanje spletnega javno dostopnega odprtega terminološkega slovarja Islovar (www.islovar.org).
• vzdrževanje spletne strani www.drustvo-informatika.si s servisi za potrebe strokovnega in raziskovalnega delovanja, npr. spletni slovar informatike;
• vklju?evanje študentov in mladih raziskovalcev v aktivnosti društva;
• programi European Computer Driving License (ECDL), namenjeni razvijanju veš?in uporabnikov za delo na informatiziranem delovnem mestu.

Vse navedene dejavnosti, ki jih organizirajo organi in ?lani društva bodisi sami ali v sodelovanju z drugimi usposobljenimi ali zainteresiranimi subjekti, izhajajo iz interesov stroke oz. znanstvenega podro?ja in presegajo interes samih ?lanov, zato je društvu priznan status društva, ki deluje v javnem interesu.

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:15 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si