Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
SOS
PDF natisni E-pošta
SOS-so?utna Slovenija: Civilno družbeno gibanje SOS-so?utna Slovenija sporo?a,vabi,nagovarja, osveš?a,izobražuje,poziva,živi...Odprimo na široko o?i in napnimo ušesa, kajti veliko je potrebno vedeti, preden opaziš da ni nikoli dovolj znanja.

Ime društva in Logotip:

SOS-so?utna

Slovenija

ni_slike

Sedež društva:  

SOS - So?utna Slovenija

Ulica Vide Pregar?eve 22

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Civilno družbeno gibanje SOS-so?utna Slovenija sporo?a,vabi,nagovarja, osveš?a,izobražuje,poziva,živi …. Odprimo na široko o?i in napnimo ušesa, kajti veliko je potrebno vedeti, preden opaziš da ni nikoli dovolj znanja.

Kratek opis društva:

KONEC JE IGER BREZ MEJA- NASTOPA PRAVI?NA DEMOKRACIJA

V Sloveniji je 64 politi?nih strank  in 1, 5 milijon volilnih opravi?encev, v parlamentu pa je le 7 politi?nih strank..in ?as je, da se to stanje izboljša, kjer vladajo le eni, že veš ?as. Res so bili izvoljeni, vendar s pomo?jo neukih in nevednih. ?as je za spremembe brez ovinkov. Dovolj je ropanja prihodnosti. Vse ve? je socialne negotovosti in krivi?nosti. Ustvarimo nov za?etek. Borimo se za vso družbo.

Za vse generacije. Vaše krize ne mislimo pla?evati mi. V modernem ?asu ne potrebujemo nobenih demonstracij. Ljudje prepoznavajo mo? sodobnih elektronskih povezav. Informacija je mnogo mo?nejša od jeze in besa. Procesi politi?nega in socialnega partnerstva in posvetovanja potekajo nemoteno. Preko interneta in tako nastaja kon?ni dokument politi?nih ciljev. Gnezda škodljivcev  so znana.

Osveš?anje ne more nih?e ve? prepre?iti. Koruptivna politika vsakodnevno proizvaja osiromašene, vendar tudi kriti?ne osebnosti. Našim rabljem odpuš?amo, saj vedo kaj delajo, vendar tega ne razumejo. Bogastvo ?loveških vezi je zdravilo za vse ?ustvene primanjkljaje rabljev.

Ustvarjamo svet, ki je rojen za sobivanje in mavri?nost naših duš. V njem ni prostora za laži, prevare, kraje, goljufije, utvare in nesmisle. Odpravimo napako pomanjkanja zaupanja vase, samozavesti in spoznanja, da smo sami sebi edina ovira. Je ?as za spremembe.

Ljudstvo mora za svoj normalen obstoj  demokrati?no nadzirati zakonodajno, sodno in izvršno vejo oblasti. Uvede se porotni na?in sojenja in tako ljudstvo neposredno  izreka sodbe v imenu ljudstva. Nismo prišli iz tovarne nevednežev. Smo ?lani evropske skupnosti demokrati?nih narodov. Dovolj nam je teptanja ?lovekovih pravic in svobode. Nih?e ne more ljudstvu prepovedati, da svojo usodo vzame v svoje roke.

Mi se vas ne bojimo. Razsvetljenstvo nove dobe se je rodilo. Žajfastih pravljic imajo ljudje preko glave. Pogum, odlo?nost, solidarnost,so?utje,  volja so plemenitosti, ki nas združujejo. V SOS pri?akujemo od Slovenske javnosti in posameznikov, da podprejo zahtevo SOS za pred?asne volitve, ki bodo resni?en prelom s ponesre?eno preteklostjo.

Misija »je mogo?e« se je pri?ela!Ali boste znali vzljubiti priložnosti, ki so vam ponujene? Oprimimo se dobrega, jasnega razuma, ?iste duše in so?utja do življenja. SOS oddaja pozitivno energijo,veselje do življenja, zbuja gotovost, da ima življenje svoj smisel, da so ljudje gospodarji svoje usode in lahko kaj spremenijo.

DEJSTVA IN STANJA DUHA IN DRUŽBE:

Bije se bitka za prihodnost//Revni so prisiljeni pla?evati  ra?une za zgrešene odlo?itve ne le vladajo?ih temve? tudi tistih, ki so volili vladajo?e//Klju? izhoda iz globoke krize imamo vsi v glavah in v  rokah //Nujnost upora obubožanih množic je odrešitev iz mo?virja zla//Smo ali nismo gospodarji svojih usod//Tudi Zemlja no?e ve? prenašati pokvarjenih gospodarjev in slabih  volivcev//Prosti trg mora postati dostopen za vse kar je dobro za preživetje skupnosti//

Ko se znajdeš sam brez zaposlitve, se za?ne življenje znova//Živimo v ?olnu z slabimi krmarji//Kon?ajmo obdobje življenja slabe ponudbe in neprimernega povpraševanja//Preprosteje si zagotoviti pravo stvar kot je sedaj, ni bilo še nikoli v ?loveški zgodovini//Modrost množic oživlja pobude in samozavest//Razsežnosti o?itnega poniževanja odrinjenih so v rokah kapitalistov,lobijev,politikov,monopolistov in medijev// Samozaslepljevanje ljudstva z obljubami krošnjarjev do boljšega življenja si to koplje skupni grob//

Mi resni?no lahko živimo le v svetu  mavri?ne zveze voljnih in pogumnih//Pluvanje v lastno skledo nadomestimo v  skrb za zdrav življenjski slog&pravilno potrošnjo in  varno prihodnost//Zgodovina diskriminatornih lastninjen in privatizacij ter podeljevanje tajkunskih nepovratnih posojil  je izpraznila naše žepe in dolgoro?no resno ogrozila naše blagostanje// Resnicoljube voditelji sveta obrekujejo in z lažmi strašijo že prestrašen narod//

Ne mislimo, da si bomo vsi vše?, nau?ili se bomo spoštovanja//Vsak zlo?in ima žrtve, za vsakim zlo?inom so sledovi-200 milijonov ljudi je bilo pobitih v vojnah 20 stoletja….!!!// Odprimo srce potrebni ob?utljivosti//Smo mar res žrtve ruske rulete// Vklju?evanje vseh ljudi v reševanje , ne pa izklju?evanje// Kako dolgo bomo prenašali kopanje lastnega groba//Izgradimo mo?ne temelje za pametne cilje//Vsi deli družbe nosijo odgovornost za udeležbo v razvoju //

Ne dovolimo si usodne zamude//Globoka kriza sveta terja zdrav um//Vasi se vedno bolj prazne v Ljubljani pa samuje 15000 praznih stanovanj//Ne bodimo žrtve tistih, ki si ne upajo ni?esar spremeniti//Napuh, pohlep in neumnosti je slepa pega vladajo?ih//V Sloveniji imamo le 40% prehransko samooskrbo// Izgubljena leta bomo z muko nadomestili//Upanje mora biti širše kot je naša namišljena ujetost//Ravnajmo z Slovenjo kot z lastnim domom//Globoka povezanost preprostih ljudi, je garancija naših mo?no na?etih prvobitnih korenin in energij in narodne kulture in Slovenskih zakladov//

Moramo in zmoremo prerezati in zavre?i strah novodobnega ?loveka, da se poveže z naravo, ki mu daje življenje//Ne dovolimo si, da kar naprej padamo iz težave v težavo//Rešuje nas neposrednost in sr?ni medsebojni odnos//Vse nas kli?e odgovornost k  premisleku in akciji//Nelagodje in obup je žal današnja stalnica,vendar je tudi to minljivo in zamenljivo//Ko se bomo dovolj poglobili o medsebojni odvisnosti, se bomo laže izognili prihodnjim krizam//Pomembni dogodki se ne pripetijo kar tako, kot strela z jasnega-iz ljubega miru.

Se zgodijo kot vrhunec naših dejavnosti v okolju, naše iskrene ljubezni in  neprera?unljive prisr?nosti//Nih?e ne bo ve? sam, ni potrebe po osamitvi, druženje nas žlahtni//Potrebno je stalno bojevanje, da se razkrijejo vse pošasti našega bivanja//Špekulanti našega truda in znoja nimajo kaj iskati med nami//Odplaknimo vse kar je gnilega v Sloveniji//Podrobno spremljajmo kdo od tistih ki veliko govorijo in obljubljajo, tudi kaj naredijo//Dovolj je poniževanja in zlorab//Uzakonimo vladavino ljudstva, da nebo prepozno//Zahtevajmo ustavne pravice do pravice,socialne,pravi?ne in pravne države//

Dopolniti in spremeniti pravila demokracije, ki so temelj naše civilizacije, upanja..//SOS  vam je v pomo? pri prepoznavanju priložnost//Izvesti svobodno konkuren?nost//Uveljavitev socialnega podjetništva//Država je polna osebnih tragedij zaradi metod in praks, ki ogrožajo in delajo družbo neprijazno//?as je, da na široko odpremo o?i in ušesa//Še vedno smo država z visoko energetsko potrošnjo, emisijsko najbolj intenzivne industrije in kmetijstva, ki  znova hitreje rastejo,kot druge predelovanje industrije//

U?inkovitost porabljene energije  na enoto BDP je za 3x ve?ja od povpre?ja v EU//Delež cestnega prometa v blagovnem prometu se je 3x hitreje pove?al od rasti našega BDP in pove?al hitreje kot v EU//Zanemarjanje razvoja železniškega prometa se nadaljuje//Porazna slika je pri lo?evanju in ponovni rabi odpadkov-77.5% se jih ne reciklira, Na Švedskem,Nizozemskem in Belgiji je teh le 5%//Italija ima na prebivalca 1/3 manj komunalnih odpadkov?//Smo v celoti deležni politike ignoriranja –eno se govori in  piše,drugo dela//

Nepotrebna zazidava najboljših kmetijskih zemljiš?//Odgovorna civilna družba mora z svojimi zakonskimi pobudami postati odlo?ujo? ustvarjalec in na?rtovalec državnih politik//Nameravana novogradnja Termoelektrarne Šoštanj je katastrofalen gospodarski in ekološki projekt// Samouni?ujo?ih dejanj je že zdavnaj preraslo vse razumne meje//V Sloveniji so najenostavnejši na?ini bogatenja zveze, zmes prilizovanja in druženja, namesto u?enja in ustvarjalnosti// V obdobju 1991 in 2007 je   baronska združba pozidala 62 880 ha kmetijskih zemljiš?//

Prevladujejo maskirani na?rti predragih stanovanj za mlade družine// Politi?no ustanavljanje izgubarskih  210 ob?in, ki letno porabijo 400 milijonov € za lastno delovanje//Gradbeni baroni so del politi?ne korupcije// Že leta 2002 je bilo v Sloveniji 78000 praznih stanovanj//V Sloveniji je stanovanj preve?, v katero niso všteta    prazna stanovanja v nadstropjih Slovenskih hiš//Model mama in odrasli sin v  veliki hiši je razvojna patologija družinskega nasilja// Slovencem so (pre)velike hiše in stanovanja mantra, statusni simbol,idol.. ?eravno za njih najemajo 30 in ve? letne  in kredite(dosmrtni stres) za uresni?enje pregovora.

»Umreti ho?em na svojem, na svoji zemlji..,Novodobni slovenski tla?an je torej ?lovek, ki vlaga v velikost prebivališ?a na ra?un slabšanja kakovosti lastnega življenja«//Smo na poti da  civilizacija dokon?ni uni?i naravo in s tem samo sebe//Ocenjuje se , da je v Sloveniji vsako peto stanovanje nenaseljeno z ljudmi in tako v  svetu že rušijo preredko naseljene stanovanjske soseske, ker jih ni ve? mogo?e ekonomsko vzdrževati//

Na zahodu se uspešnost župna meri na izboljšanju javnega prevoza, zmanjšanja lastniških motornih vozil, samooskrbi z hrano,..//Vedno ve? slovenskih tla?anov, oslov in oslic dela za tiste , ki imajo prevelika stanovanja, vile,jahte, so  nepremi?ninski milijonarji, fevdalce …//Nenormalen strah pred neizbežno spremembo se umika, saj je povsod in vse ve? polno nakopi?ene jeze razo?arane in opeharjene javnosti //Hazarderji  iz velikih javnih financ so odgovorni za sedanjo slabo stanje in odgovorni za družbeno nekoristne naložbe in smo žrtve njihove pohlepnosti in korupcije//

Druga?na rast in družbena varnost temelji na zelenih tehnologijah, inovacijah v povezani družbi na njih temelje?ih novih delovnih mest, kjer bo prišla do izraza potreba do izpolnjenega življenja posameznika v soodvisni skupnosti// Ni dovolj kar imamo, bogati nas naša oprtost za nove ideje in izzive// Minil je ?as nerazumnega zadolževanja držav , ki omogo?a lagodno in potratno življenje.//Od vaših sivih celic pri?akujemo samo to , da se nam pridružijo pri snovanju delati dobro in pravilno//

Oblikujmo si pregled in pogled na stalno spreminjajo?i se svet , kjer dogodki vplivajo na naše odlo?itve//Obdobje nerazumnega zadolževanja nepreklicno usiha,zato se moramo  u?iti živeti v razmerah od lastno zasluženega kruha, ki ga bomo spekli sami//Moralno na?elo našega sobivanja je, da je svobodno življenje odgovorno življenje//

Svet postaja druga?en tako, da kaj izjemoma smeš, drugo ,da kaj brez izjeme moraš// Pošteno povedano, spoznanje  da je takšno življenje kor sedaj resni?no dolgo?asno temelj, da s zgradimo drugo in boljše življenje//Ljudje duši enoli?na vsakdanjost in sami iš?ejo pot v višje oblike bivanja…//

KAJ PREDLAGAMO IN KAJ MORAMO ZAHTEVATI IN ZGRADITI:

Ureditev prometne in informacijske strukture. Osredoto?iti se na ustvarjanje, od govorjenja in razpravljanja k izvajanju. Korenito zmanjšanje javne porabe. Nova delovna mesta v doma?em okolju. Upokojitvena starost je 65 let ali 40 let delovne dobe. Prožnejši trg dela-zato pa takojšna ustrezna socialna varnost za nezaposlene in prešolanje na državne stroške.      

Prenova univerzitetnega šolstva in raziskovalne dejavnosti v korist prestrukturiranja podjetij ter osredoto?anje na  izdelke in storitve z višjo stopnjo dodane vrednosti,znižanje dav?nih bremen iz dela, nove lastne blagovne znamke,podpreti prebojne programe podjetij in nato usmeritve na nova podro?ja, koncentracija tehnoloških znanj in raziskav v prebojnih podjetjih,prestrukturirati gospodarstvo tudi z tujimi naložbami pod ugodnimi pogoji, uravnotežiti državni prora?un z prilivi,državna vizija temelji na naravnih danosti Slovenije in njenega položaja v srcu Evrope, umiritev previsokih in nerealnih pri?akovanj državljanov…

Žal si vse ve? ljudi ne more z delom zaslužiti normalno življenje, zato mora nova družbena odgovornost in organiziranost izvesti programe za zvišanje dodane vrednosti v podjetjih. Zmanjšati zadolževanje države , saj stroški finansiranja vra?anja dolga tudi naraš?ajo. Le pomlajevanje naroda lahko prepre?i staranje in izumiranje naroda. V turizmu bodimo ustrežljivi in pri?akujo?i.

Vzajemno se trudimo  za pove?anje užitka drugega in njegovo dobro po?utje in vsi se bomo po?utili dobro. Zabavno in prijetno. Javna preglednost porabe in dotoka javnih financ. Na?rtovati moramo ve? poti –odgovorov da razvijemo ve? odgovorov v odvisnosti od poteka dogodkov in stalno iskanje poti za izboljšanje procesov in postopkov.

PODROBNEJŠI PREGLED UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA IZHOD IZ KRIZE-ZA UVELJAVITVE PRAVI?NE IN SO?UTNE DRUŽBENE SKUPNOSTI

Odpiranje novih delovnih mest v gospodarstvu in storitvah// Enake odpravnine za tiste ki izgubijo delo, enaka nadomestila pla? za vse nezaposlene//Delovna mesta za vsakogar po njegovih sposobnostih// Neodvisne –demokrati?no nadzirane institucije odlo?ajo o programih in delitvi javnih finan?nih sredstev za zdravstvo,šolstvo,zavarovalništvo,//Stabilnost javnih financ  in razvojno naravnan državni prora?un dose?i z vzpodbudnimi tovariškimi razmerji v pla?ah 1-(minimalna pla?a):5(predsednik države)//

Le eden v družini je lahko zaposlen v javnih službah in sme opravljati le eno javno službo, kamor šteje tudi ?lanstvo v nadzornih svetih-npr. nezdružljivost županske in poslanske službe …//Uvedbe polovi?nega delovnega ?asa  javnih in zasebnih službah po potrebi, glede na socialno pravi?nost// Uvedba E-Socialne izkaznice za dokazovanje pravice do ustrezne socialne pomo?i, dostopa do pravne pomo?i, pla?evanja davkov, vrtca, prispevkov, taks,kazni za prekrške…//

Javno zdravstveno zavarovanje temelji na soodgovornosti zavarovanca do varovanja lastnega zdravja in do njegove pravice z pogodbo z izvajalcem zdravstvenih storitev do dogovorjenega in pravo?asnega zdravljenja// Privatno zdravstvo ima enake zahteve in pogoje delovanja kot javno zdravstvo. Zdravstvo in farmacija so neprofitne strukture, kot šolstvo, vojska, policija,politika itd..//

Var?evanje nepotrebnih javnih izdatkov z združitvijo funkcije predsednika države in predsednika vlade, ukinitev Državnega sveta, prepolovitev ?lanov ob?inskih svetov, samo financiranje ob?in..in lokalna avtonomija porabe ob?inskih prihodkov iz lastnih virov//Prora?unski primanjkljaj ob?in ni dovoljen, niti ne na ra?un bodo?ih rodov- v desetih letih zmanjšati sedanjo prezadolženost države  iz 40 na 10 milijard € //

Obvezna ekološka prehrana v vrtcih//Lo?evanje odpadkov in njihovo recikliranje // Zakonodajalec in vlada nima pravice zadolževanja države na ve? kot 20 let in ne ve? kot z zadolžitvijo  5% BDB //Enake možnosti za izobraževanje in napredovanje// Demokrati?ni nadzor nad institucijami oblasti za odpravo posameznikovega nevestnega dela in zlorabo položaja//

Politi?no odgovornost vseh voljenih tako, da se lahko kadarkoli pred?asno razrešijo in ljudstvo izvoli nove ljudi z javnimi pooblastili// Razumno dodatno obdav?enje bogatih//Pla?ilni roki omejeni na 15 dni//Gensko spremenjena hrana mora iz naših polj,trgovinskih polic in jedilnikov//

Zmanjšanje porabe energije za ogrevanje stavb za 4x z ustrezno toplotno izolacijo stavb// Infrastrukturna-železniška in cestna posodobitev in bistveno ve?ja informacijska  dostopnost//Dozoreli smo na stopnji zavedanja in razumevanja za spoznanje in priznanje resni?nosti//Prazna in zato  zavajajo?a  besedi?enja bogatih slojev  je najve?je prekletstvo Slovenije.

Klju?ne dejavnosti:

So?utna družbena skupnost Slovenije

Navedene zgoraj

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

So?utne družbene skupnosti Slovenije

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

http://www.pozitivke.net/article.php?story=Generacije-Kriza-Socutna-Slovenija-Svet

http://sl.netlog.com/lavasi/blog/blogid=479347

 - Izobraževanje za trajnostni razvoj (funkcionalna pismenost za trajnostni razvoj), predavanja

 - Gradnja bivalnih in delovnih objektov, usposabljanja...

Kontakt:

Predsednik:

Jožef Jarh univ.dipl.ing.str

Telefon:

+386 41 601 762

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

[/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si