Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
ZLS
PDF natisni E-pošta
Zveza lesarjev Slovenije: Zveza lesarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZLS) je prostovoljna, civilna, strokovna zveza društev inženirjev in tehnikov, ki delujejo na podro?ju lesarstva na obmo?ju Republike Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1948 kot Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije.

Ime zveze in Logotip:

Zveza lesarjev

Slovenije

http://www.zls-zveza.si/

zls

Sedež zveze:  

ZLS - Zveza lesarjev Slovenije

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza lesarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZLS) je prostovoljna, civilna, strokovna zveza društev inženirjev in tehnikov, ki delujejo na podro?ju lesarstva na obmo?ju Republike Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1948 kot Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije.

Kratek opis zveze:

Zveza lesarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZLS) je prostovoljna, civilna, strokovna zveza društev inženirjev in tehnikov, ki delujejo na podro?ju lesarstva na obmo?ju Republike Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1948 kot Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije.

Od leta 1998 deluje na podlagi 9. in 33. ?lena Zakona o društvih (Uradni list RS 60/95). Društvo Zveza lesarjev Slovenije posluje po Pravilih ZLS, ki jih je sprejela skupš?ina Zveze lesarjev Slovenije 28. marca 2008, potrdila pa jih je tudi UE v Ljubljani. Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

Najvišji organ Zveze lesarjev Slovenije je skupš?ina, ki izvoli organe vodenja zveze: upravni odbor, nadzorni odbor in ?astno razsodiš?e. Skupš?ina ZLS neposredno izvoli svojega predsednika, podpredsednika, glavnega tajnika, vsi trije so poleg predsednikov DIT-ov, vklju?enih v zvezo, ?lani upravnega odbora ZLS. Vsi organi vodenja so izvoljeni za mandatno obdobje dveh let.

ZLS je ?lanica Slovenske inženirske zveze in drugih združenj.


VODSTVO ZVEZE LESARJEV SLOVENIJE

Upravni odbor:

 • Borut Kri?ej, predsednik ZLS, predsednik upravnega odbora ZLS, predsednik uredniškega sveta ZLS
 • Bruno Komac, podpredsednik ZLS
 • mag. Nada Marija Slovnik, podpredsednica ZLS
 • Simona Rupar?i?, glavna tajnica ZLS, ?lanica UO ZLS

 • dr. Miha Humar, ?lan UO ZLS, DITL Ljubljana
 • Alojz Kobe, ?lan UO ZLS, DITL Ljubljana
 • Nace Kregar, ?lan UO ZLS, DITL Ljubljana

 • Franc Korpi?, ?lan UO ZLS kot predsednik DITL Maribor
 • Karel Žnidari?, ?lan UO ZLS, DITL Maribor
 • Marjan Prelog, ?lan UO ZLS, DITL Maribor
 • Janez Kolenc, ?lan UO ZLS, DITL Bled
 • Jože Repinc, ?lan UO ZLS, DITL Bled
 • Janez Zupan, ?lan UO ZLS, DITL Bled
Nadzorni odbor:

 • Zdenka Steblovnik Župan, predsednica NO ZLS
 • Zoran Trošt, ?lan NO ZLS
 • Andreja Peserl, ?lanica NO ZLS
?astno razsodiš?e:

 • dr.Jože Korber, predsednik ?astnega razsodiš?a ZLS
 • Iztok Bizjak, ?lan ?astnega razsodiš?a
 • mag. Marica Mikuljan, ?lanica ?astnega razsodiš?a

Klju?ne dejavnosti:

organizacijsko povezovalna - širitev mreže društev in ?lanstva ZLS, sodelovanje pri skupnih aktivnostih Zveze in društev, strokovno izopopolnjevanje zaposlenih v lesarstvu v obliki seminarjev in posvetov, obravnavanje pomembnih vprašanj o usklajenem razvoju lesarstva, prizadevanje za mednarodno uveljavljanje strokovnih dosežkov slovenskega lesarstva;

izdajanje edine slovenske znanstveno strokovne revije za lesarsko stroko (revije LES); namen revije je:izobraževati, informirati in popularizirati lesarsko stroko;

izdajanje literature s podro?ja lesarstva pri Lesarski založbi; namen te dejavnosti je: izobraževanje in izpopolnjevanje lesarskih strokovnjakov.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj naštetih vsebin in dejavnosti

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Zveza lesarjev Slovenije izdaja edino slovensko znanstveno strokovno revijo za lesarsko stroko - "Revija Les".

Lesarska založba, ki deluje pod okriljem društva Zveza lesarjev Slovenije je lani slavila 20-obletnico svojega obstoja.

Razvoj lesarske dejavnosti skozi ?as je zahteval nadgrajevanje in izpopolnjevanje strokovnega znanja zaposlenih, zato je tedanje Strokovno združenje lesnoindustrijskih podjetij LR Slovenije leta 1957 ustanovilo "Lesnoindustrijsko knjižnico". Lesnoindustrijska knji?nica je izdala vsega 19 strokovnih knji?ic. Sredi 60-tih let pa je delovanje te knji?nice zamrlo. Zveza in?enirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva pa je leta 1985 obnovila zalo?niško dejavnost za lesarstvo, dve leti zatem pa se je dejavnost razširila ter ustanovila LESARSKO ZALORBO. Le ta je prevzela tudi izdajanje srednješolskih u?benikov s podro?ja lesarstva.

V okviru društva Zveze lesarjev Slovenije še vedno deluje Lesarska zalo?ba, katere osnovni cilj je izdaja publikacij, ki prispevajo k dvigu izobrazbene ravni in razvoju lesarske panoge. Lesarska zalo?ba izdaja strokovne publikacije (priro?nike) in u?benike, vsi u?beniki so pisani kot strokovna dela in so hkrati primerni za uporabo v praksi.

Kontakt:

Predsednik:

Bruno Gri?ar

Telefon:

Faks:

+386 1 421 46 60

+386 1 421 46 64

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zls-zveza.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si