Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

 • Aktualni dogodki | ne spreglejte

  14.-15.2010 DVS (Drutvo vzdrevalcev Slovenije) vas vabi na 20. Tehniko posvetovanje vzdrevalcev Slovenije, ki bo 14. in 15. oktobra 2010 v Velika portna dvorana hotela Planja na Rogli. Tukaj si lahko ogledate vabilo na 20....
 • Te?aj: DIGITALNA KNJINICA UNIVERZE V LJUBLJANI Vsebina: Na te?aju bomo predstavili portal Digitalna knjinica Univerze v Ljubljani - DiKUL, ki predstavlja enotno vstopno to?ko do informacijskih virov UL in njegovo uporabo. Portal vsebuje ve? razli?nih f...
 • Te?aj - e-?lanki in e-knjige

  Te?aj: E-?LANKI IN E-KNJIGE Vsebina: Na te?aju bomo predstavili dostopne naro?nike servise z elektronskimi ?asopisi, naro?nike servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na prakti?nih primerih pokaemo, kako ugotovimo...
 • Te?aj - Uvod v iskanje in iskalna orodja

  Te?aj: UVOD V ISKANJE IN ISKALNA ORODJA Vsebina: Na te?aju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrenik, ki je izhodi?e do razli?nih virov. V nadaljeva...
 • Seminarji - Nastopanje v javnosti

  NASTOPANJE V JAVNOSTI Izvajalka: Danila MOKOREL OMEROVI?, mag. Hedvika HVALA DERMOL (Zmorem Trajanje: 7 pedagokih ur Kotizacija: 87,63 EUR (n.p.u.) / 104,32 EUR (drugi) Namenjen je: vodilnim in vodstvenim javnim uslubencem. Cilji: pridobiti in pogl...
 • Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2010"

  JAVNI RAZPIS "MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA - GENERACIJA 2010" Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za visoko olstvo, znanost in tehnologijo Datum objave: 24.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciran...
 • Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na podro?ju u?inkovite rabe in obnovljivih virov energije

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODRO?JU U?INKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo Datum objave: 24.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sof...
 • Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2010

  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE USPOSOBITVE ZAVODOV IN RAZVOJNIH CENTROV V KMETIJSTVU V LETU 2010 Osnovne informacije o razpisu:Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave: 17.09.2010 Predmet javnega razpisa: Predmet jav...
 • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PEDAGOKEGA ALI RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA TUJIH DRAVLJANOV V SLOVENIJI V LETIH 2010 IN 2011 Osnovne informacije o razpisu: Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in tipendije Predmet javnega razpisa...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si