Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

  • Vsebina Marsikateri podjetnik in gospodarska druba se spraujeta, katere splone akte morata sprejeti in kako se morata organizirati, da bosta zadostila zakonodaji, ki se iz dneva v dan spreminja. Pregled posameznih pravnih subjektov na podro?ju gradben...
  • Vsebina Ministrstvo za okolje in prostor je junija 2009 izdalo Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri?ne intalacije v stavbah ter pripadajo?o tehni?no smernico, v nadaljevanju TS, TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne elektri?ne intalacije. Tako ...
  • Vsebina Predavanje takne vrste bo letos e tretji?. Mati?na sekcija geodetov, v sodelovanju s Fakulteto za gradbenitvo in geodezijo, Oddelkom za geodezijo, naredi izbor najbolj kvalitetnih diplomskih del tudentov v teko?em letu. Prizadevamo si pokriti...
  • Vakuumska kanalizacija s strokovno ekskurzijo

    Vsebina Kratki zgodovinski prikaz razvoja teh komunalnih kanalizacijskih omreij. Gradnja teh naprav v Sloveniji. Trenutno uspeno obratujejo irom Slovenije namre? e tiri vakuumska komunalna omreja. V nadaljevanju bo obiren prikaz njihovega na?rtova...
  • Vsebina Po uvodu, v katerem bodo razloene osnove razvoja poara v stavbah, bodo predstavljene potencialne poarne nevarnosti zaradi posameznih tipi?nih dejavnosti v posameznih vrstah objektov. Sledila bo kratka predstavitev slovenske in evropske zakonod...
  • Vsebina Ministrstvo za okolje in prostor je junija 2009 izdalo Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri?ne intalacije v stavbah ter pripadajo?o tehni?no smernico, v nadaljevanju TS, TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne elektri?ne intalacije. Tako...
  • Vsebina Hrup ima, tako v zunanjem naravnem in ivljenjskem okolju kot tudi v notranjem bivalnem okolju, verjetno najve?ji vpliv na kakovost bivanja in tudi na zdravje. Med viri hrupa je hrup, ki nastane kot posledica cestnega in eleznikega prometa eden...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si