Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

  • Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja in Izdelava ter uporaba varnostnega poro?ila

    Vsebina Da se tveganje za zdravje ?loveka in za okolje kar se da zmanja, in da kemijska varnost v nobenem primeru ni podcenjena, vklju?ujejo odgovorni projektanti varnost in zdravje prakti?no v vse faze projektne dokumentacije. Od za?etnih analiz monih...
  • Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo

    Vsebina Predavanje je zamiljeno bolj kot delavnica, saj je zaeleno aktivno sodelovanje sluateljev. Poudarek je na funkcijah in odgovornostih posameznih udeleencev gradnje (izvajalec, projektant, nadzornik, podizvajalec). ...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si