Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

  • Vsebina S sprejetjem novega pravilnika, in sicer Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri?ne intalacije v stavbah ter pripadajo?e tehni?ne smernice TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne elektri?ne intalacije, so projektantom dolo?ena nova izhodi?...
  • Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS)  V A B I   N A   D E L A V N I C O Prostovoljno certificiranje monterjev za poarno za?ito stavb kot mone oblike usposabljanja oziroma licenciranja izvajalcev gradbenih in instalacij...
  • Vsebina Potrebe odvoda padavinskih vod z urbanih povrin se ve?ajo predvsem zaradi intenzivne pozidave in intenzivnejih padavin zaradi podnebnih sprememb. Med raznimi ukrepi za zadrevanje in odvod padavinskih vod, bomo predstavili podzemno zadrevanje ...
  • Vsebina V prostoru se sre?ujejo tevilni interesi posameznikov in skupin. Prostorsko na?rtovanje je v svojem bistvu usklajevanje teh interesov in hkrati njihovo zastopanje, na?in zagotavljanja njihove uresni?itve. Usklajevanje interesov postaja vedno pom...
  • Osveilni program nove zakonodaje o graditvi objektov - ponovitev V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleenci pri gradnji, ?emur mnogokrat botruje slabo ali povrno poznavanje gr...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si