Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

 • Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja in Izdelava ter uporaba varnostnega poro?ila

  Vsebina Da se tveganje za zdravje ?loveka in za okolje kar se da zmanja, in da kemijska varnost v nobenem primeru ni podcenjena, vklju?ujejo odgovorni projektanti varnost in zdravje prakti?no v vse faze projektne dokumentacije. Od za?etnih analiz monih...
 • Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo

  Vsebina Predavanje je zamiljeno bolj kot delavnica, saj je zaeleno aktivno sodelovanje sluateljev. Poudarek je na funkcijah in odgovornostih posameznih udeleencev gradnje (izvajalec, projektant, nadzornik, podizvajalec). ...
 • Vsebina S sprejetjem novega pravilnika, in sicer Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri?ne intalacije v stavbah ter pripadajo?e tehni?ne smernice TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne elektri?ne intalacije, so projektantom dolo?ena nova izhodi?...
 • Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS)  V A B I   N A   D E L A V N I C O Prostovoljno certificiranje monterjev za poarno za?ito stavb kot mone oblike usposabljanja oziroma licenciranja izvajalcev gradbenih in instalacij...
 • Vsebina Potrebe odvoda padavinskih vod z urbanih povrin se ve?ajo predvsem zaradi intenzivne pozidave in intenzivnejih padavin zaradi podnebnih sprememb. Med raznimi ukrepi za zadrevanje in odvod padavinskih vod, bomo predstavili podzemno zadrevanje ...
 • Vsebina V prostoru se sre?ujejo tevilni interesi posameznikov in skupin. Prostorsko na?rtovanje je v svojem bistvu usklajevanje teh interesov in hkrati njihovo zastopanje, na?in zagotavljanja njihove uresni?itve. Usklajevanje interesov postaja vedno pom...
 • Osveilni program nove zakonodaje o graditvi objektov - ponovitev V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleenci pri gradnji, ?emur mnogokrat botruje slabo ali povrno poznavanje gr...
 • Vsebina V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleenci pri gradnji, ?emur mnogokrat botruje slabo ali povrno poznavanje gradbene zakonodaje in predpisov. Namen seminarja je nazorno...
 • Vsebina Namen izobraevanja je predstavitev obsenega sistema mednarodnih in doma?ih pravnih pravil, ki urejajo vpraanja zaposlitve in dela ter odgovornosti za varnost in zdravje v zvezi z delom, s posebnim poudarkom na prakti?nih problemih v zvezi s te...
 • Projektiranje, naro?anje in nadziranje asfalterskih del

  Vsebina Namen izobraevanja je, da se projektanti, naro?niki in nadzorniki bolj podrobno spoznajo z novimi tehnologijami na podro?ju asfalterstva, z novimi standardi, ki so izli v letu 2008, vklju?no z novimi ozna?bami asfaltnih zmesi in z novimi popisi...
 • Kako u?inkovito obvladovati GOI projekte od zasnove do izvedbe

  Vsebina Velika ve?ina (ve?jih) slovenskih GOI projektov se odvija na izredno nizkem organizacijskem nivoju, kar povzro?a velike odmike od na?rtovanih ciljev kvalitete, terminov in strokov izvedbe. Kaken organizacijski pristop lahko obvladuje oz. zmanj...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si